Dla Polonii/for Polish diaspora/для польської діаспори


Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (UJD) zaprasza cudzoziemców stypendystów programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do studiowania w UJD:

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa – studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej oraz poza kierunkami medycznymi realizowanymi w uczelniach niepublicznych); co miesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości.Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login Szczegółowe informacje o zasadach naboru:

- Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
- Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia
- Wykaz kierunków w UJD

Jan Dlugosz University in Czestochowa (JDU) invites foreign scholarship holders of the Polish National Agency for Academic Exchange (pol. NAWA) programs to study at JDU:

The gen. Władysław Anders Scholarship for the Polish diaspora - participation in the Programme enable to undertake tuition-free first-degree studies, uniform Master’s degree studies or second-degree studies (all specialties except medical specialtiesat non-public universities and except philology, with the exception of Polish philology); monthly scholarship of the Polish National Agency for Academic Exchange to cover the cost of living. The call for applications under the Programme shall be held solely in an electronic form via NAWA’s ICT system, available one the https://programs.nawa.gov.pl/login website. Detailed information on the rules of the call for applications (Polish language):

- The Gen. Anders Scholarship Programme for the Polish diaspora – first-degree studies and uniform Master’s degree studies
- The Gen. Anders Scholarship Programme for the Polish diaspora – second-degree studies
- Fields of study JDU

Гуманітарно-природничий університет ім. Яна ДлугошавЧенстоховізапрошує іноземців, які отримали стипендії для участі в програмах Польского Національного Агентства Академічних Обмінів (пол. NAWA) на навчання до нашого університету:

Стипендіальна програма для Полонії імені генерала Владислава Андерса - навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, магістр, п’ятирічна магістерська програма (всі спеціальності, крім медичних спеціальностей в недержавних університетах та крімфілологічних, за винятком польської філології); щомісячні стипендії Польского Національного Агентства Академічних Обмінів на покриття витрат на проживання. Заяви на отримання стипендії слід подавати польською мовою в електронній системі NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login. Детальна інформація про правила прийому (польською мовою):

- Стипендіальна програма для Полонії імені генерала Владислава Андерса – навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр і п’ятирічна магістерська програма
- Стипендіальна програма для Полонії імені генерала Владислава Андерса – навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр
- Перелік спеціальностей в Гуманітарно-природничому університеті ім. Яна ДлугошавЧенстохові

Osoba do kontaktu / Contact person/ Особа до контакту:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD
Department for Research and International Relations of JDU
Відділ міжнародних зв'язків

mgr Illia Kulchikovskyi
e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl (PL, EN, UA, RU)