Wykaz specjalności


Specjalności na studiach I stopnia

agrobiotechnologia
acoustics and audio systems
akustyka i realizacja dźwięku
agrobiznes
akustyka i realizacja dźwięku
animacja artystyczna
analiza danych
archiwistyczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
biometria i informatyka śledcza
biotechnologia środowiska
chemia leków
chemia w kryminalistyce
coaching i procesy doradcze
diagnozy i konsulting społeczny
doradztwo zawodowe i personalne
dziennikarstwo internetowe
economics of public sector
edytorsko-redaktorska
ekonomia sektora publicznego
entrepreneurship and development of own business activity
european
europejska
filologia angielska
filologia germańska
filozofia teoretyczna
film i realizacja obrazu filmowego
grafika komputerowa
grafika artystyczna i projektowa
grafika użytkowa
instrumental performing
inżynieria oprogramowania
konflikty militarne w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wieku
kultura i sztuka Europy Wschodniej i Bałkanów
kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim
kształcenie z rozszerzonym językiem francuskim
kulturoznawcza
logistyka w łańcuchu żywnościowym
matematyczne metody informatyki
media regionalne
musical arts animation
muzyka estradowa
nanophysics and nanomaterials
nanotechnologia
nanotechnologia
obsługa ruchu turystycznego
pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
polityka integracji i bezpieczeństwa
poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
praca z rodziną
przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
przetwórstwo żywności
publicly performed music
social and political
software engineering
społeczno-polityczna
stosunki międzynarodowe i dyplomacja obszaru Europy Wschodniej i Bałkanów
Teoretical Philosophy
terapia pedagogiczna
turystyczna
turystyka aktywna i specjalistyczna
wykonawstwo instrumentalne
Virtual prototyping specjalność w języku angielskim
zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:
chemia
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
filologia angielska
filologia germańska
filologia polska
filozofia
fizyka
historia
wychowanie fizyczne


Specjalności na studiach II stopnia

acoustics and audio systems
administracja ochrony i kontroli prawnej
administracja samorządowa
akustyka i układy audio
animacja artystyczna
archiwistyczna
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo techniczne
biomechanika
biotechnologia przemysłowa
biotechnologia żywności
chemia leków
creating computer games
drug chemistry
dziennikarska
dziennikarstwo radiowe i prasowe
edytorsko-redaktorska
filologia angielska
filologia germańska
filozofia teoretyczna
geopolitics and conflict in international relations
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
gospodarka turystyczna
grafika artystyczna i projektowa
grafika użytkowa
kulturoznawcza
muzyka estradowa
nanofizyka i nanomateriały (studia polsko – francuskie)
Nanophysics and nanomaterials
obrona i ochrona interesów państwa
pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
politics and multiculturalism
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość
programming
programowanie
projektowanie uniwersalne w edukacji i usługach
rzecznik prasowy i specjalista PR
sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej
terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
turystyczna
tworzenie gier komputerowych
wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji
zarządzanie eventami

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:
chemia
fizyka
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
filologia angielska
filologia germańska
filologia polska
filozofia
historia
wychowanie fizyczne

Specjalności na jednolitych studiach magisterskich:
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
psychologia rodziny i wychowania
psychologia kliniczna i zdrowia
resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie