Rozwój naukowyURLOPY NAUKOWE

Podstawa prawna

 • wyciąg z Regulaminu Pracy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z 2019 r. w sprawie urlopów naukowych tutaj


Formularze

 • Wniosek o przyznanie płatnego urlopu, o którym mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tutaj
 • Sprawozdanie z przeprowadzenia badań podczas płatnego urlopu naukowego tutajKRAJOWY STAŻ NAUKOWY

Podstawa prawna

 • wyciąg z Regulaminu Pracy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z 2019 r. w sprawie urlopów naukowych tutaj

Formularze

 • Wniosek o krajowy staż naukowy tutaj
 • Sprawozdanie z krajowego stażu naukowego tutajZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
dla studiów doktoranckich (przyznawane do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Termin składania wniosków - 15 października

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:
1) do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;
2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.

Art. 286. 1. Doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

 • uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U z 2017 r., poz. 1969) tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/83/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/12/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie  tutajNAGRODY MINISTRA
za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej
Termin składania wniosków - 15 lipca  (do DNWZ - 15 czerwca)

Podstawa prawna

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2021 r., poz. 2286) tutaj

Formularze

 • Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego tutaj


NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW
za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną
Termin składania wniosków - 30 kwietnia (do DNWZ - 15 kwietnia)

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (z późniejszymi zmianami) tutaj

Formularze

 • Wniosek o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów tutaj