Stypendia dla obcokrajowców/scholarships for foreigners/ стипендії для іноземців


Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (UJD) zaprasza cudzoziemców stypendystów programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do studiowania w UJD:

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa – studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej oraz poza kierunkami medycznymi realizowanymi w uczelniach niepublicznych); co miesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości do 1500 zł (ok. 350 euro) miesięczne. Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 16.01.2020 do 16.03.2020 do godz. 15.00. Szczegółowe informacje o zasadach naboru:

- Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
- Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa - studia II stopnia
- Wykaz kierunków w UJD

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia (w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych); co miesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości 1500 zł (ok. 350 euro) miesięczne.Wnioski należy składać w języku angielskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 03.02.2020 do 16.03.2020 do godz. 15.00. Szczegółowe informacje o zasadach naboru:

- Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewcza - studia II stopnia
- Wykaz kierunków w UJD

Program Stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia (w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych); co miesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości 1500 zł (ok. 350 euro) miesięczne.Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 03.02.2020 do 16.03.2020 do godz. 15.00. Szczegółowe informacje o zasadach naboru:

- Program stypendialny im. Stefana Banacha - studia II stopnia
- Wykaz kierunków w UJD

Jan Dlugosz University in Czestochowa (JDU) invites foreign scholarship holders of the Polish National Agency for Academic Exchange (pol. NAWA) programs to study at JDU:

The gen. Władysław Anders Scholarship for the Polish diaspora - participation in the Programme enable to undertake tuition-free first-degree studies, uniform Master’s degree studies or second-degree studies (all specialties except medical specialties at non-public universities and except philology, with the exception of Polish philology); monthly scholarship of the Polish National Agency for Academic Exchange to cover the cost of living in the amount till 1500 PLN (around 350 euro) per month. The call for applications under the Programme shall be held in the period from 16.01.2020 until 16.03.2020, 3 pm Central European Time (Warsaw local time), solely in an electronic form via NAWA’s ICT system, available one the https://programs.nawa.gov.pl/login website. Detailed information on the rules of the call for applications (Polish language):

- The Gen. Anders Scholarship Programme for the Polish diaspora – first-degree studies and uniform Master’s degree studies
- The Gen. Anders Scholarship Programme for the Polish diaspora – second-degree studies
- Fields of study JDU

Ignacy Łukasiewicz Scholarship Programme - participation in the Programme enable to undertake tuition-free 2nd cycle studies (Master degree studies) at public universities in Poland supervised by the Ministry of Science and Higher Education, in the following areas of study: engineering and technical sciences, agricultural sciences, exact sciences and life sciences; monthly scholarship of the Polish National Agency for Academic Exchange to cover the cost of living in the amount of 1500 PLN (around 350 euro)per month.The call for applications under the Programme shall be held in the period from 03.02.2020 until 16.03.2020, 3 pm Central European Time (Warsaw local time), solely in an electronic form via NAWA’s ICT system, available one the https://programs.nawa.gov.pl/login website. Detailed information on the rules of the call for applications:

- The Ignacy Łukasiewicz ScholarshipProgramme - 2nd cycle studies (Master degree studies)
- Fields of study JDU

The Stefan Banach Scholarship Programme - participation in the Programme enable to undertake tuition-free 2nd cycle studies (Master degree studies) at public universities in Poland supervised by the Ministry of Science and Higher Education, in the following areas of study: engineering and technical sciences, agricultural sciences, exact sciences and life sciences; monthly scholarship of the Polish National Agency for Academic Exchange to cover the cost of living in the amount of 1500 PLN (around 350 euro)per month. The call for applications under the Programme shall be held in the period from 03.02.2020 until 16.03.2020, 3 pm Central European Time (Warsaw local time), solely in an electronic form via NAWA’s ICT system, available one the https://programs.nawa.gov.pl/login website. Detailed information on the rules of the call for applications:

- The Stefan Banach Scholarship Programme - 2nd cycle studies (Master degree studies)
- Fields of study JDU

Гуманітарно-природничий університет ім. Яна ДлугошавЧенстоховізапрошує іноземців, які отримали стипендії для участі в програмах Польского Національного Агентства Академічних Обмінів (пол. NAWA) на навчання до нашого університету:

Стипендіальна програма для Полонії імені генерала Владислава Андерса - навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, магістр, п’ятирічна магістерська програма(всі спеціальності, крім медичних спеціальностей в недержавних університетах та крімфілологічних, за винятком польської філології); щомісячні стипендії Польского Національного Агентства Академічних Обмінів на покриття витрат на проживання в розмірі до 1500 злотих (близько 350 євро) щомісяця. Заяви на отримання стипендії слід подавати польською мовою в електронній системі NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login y період з 16.01.2020 р. до 16.03.2020 р. до 15:00 години. Детальна інформація про правила прийому (польською мовою):

- Стипендіальна програма для Полонії імені генерала Владислава Андерса – навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр і п’ятирічна магістерська програма
- Стипендіальна програма для Полонії імені генерала Владислава Андерса – навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнеммагістр
- Перелік спеціальностей в Гуманітарно-природничому університеті ім. Яна ДлугошавЧенстохові

Стипендіальна програма імені Ігнація Лукасевича - навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр (в галузі інженерно-технічних наук, сільськогосподарських наук, а також точних та природничих наук); щомісячні стипендії Польского Національного Агентства Академічних Обмінів на покриття витрат на проживання в розмірі 1500 злотих (близько 350 євро)щомісяця. Заяви на отримання стипендії слід подавати англійською мовою в електронній системі NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login y період з 03.02.2020 р. до 16.03.2020 р. до 15:00 години. Детальна інформація про правила прийому (польською мовою):

- Стипендіальна програма імені Ігнація Лукасевича – навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнеммагістр
- Перелік спеціальностей в Гуманітарно-природничому університеті ім. Яна ДлугошавЧенстохові

Стипендіальна програма імені Стефана Банаха - навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр (в галузі інженерно-технічних наук, сільськогосподарських наук, а також точних та природничих наук); щомісячні стипендії Польского Національного Агентства Академічних Обмінів на покриття витрат на проживання в розмірі 1500 злотих (близько 350 євро) щомісяця. Заяви на отримання стипендії слід подавати польською мовою в електронній системі NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login y період з 03.02.2020 р. до 16.03.2020 р. до 15:00 години. Детальна інформація про правила прийому (польською мовою):

- Стипендіальна програма імені Стефана Банаха – навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнеммагістр
- Перелік спеціальностей в Гуманітарно-природничому університеті ім. Яна ДлугошавЧенстохові

Osoba do kontaktu/ Contact person/ Особа до контакту:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD
Department for Research and International Relations of JDU
Відділ міжнародних зв'язків

mgr Illia Kulchikovskyi
e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl (PL, EN, UA, RU)