PROM


narodowa agencja wymiany akademickiej wstrzymuje finansowanie współpracy z federacją rosyjską
list NAWA

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – marzec 2021 roku.

Budżet projektu wynosi 66 646 516,20 złotych, z czego 56 169 683,85 złotych stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady oznaczania dzieł wytworzonych przez uczestników w ramach projektu wynikające z zapisów Regulaminu Programu PROM

Beneficjent zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich przygotowanych utworów, materiałów i dokumentów powstałych w ramach lub w związku z Projektem, które podawane są do wiadomości publicznej lub przeznaczone dla grupy docelowej poprzez umieszczenie na nich, w widocznym miejscu:

logotypu Agencji, dostępnego do pobrania ze strony www.nawa.gov.pl;

znaku Funduszy Europejskich, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, dostępny na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/promocja-i-targi/materialy-do-...

informacji: „Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr lub „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, POWR.03.03.00-00-PN13/18, lub

informacji, o której mowa w pkt. 1-3) w języku angielskim;

w produktach audio informacja o finansowaniu przez Agencję musi zostać odczytana w trakcie trwania nagrania.

Za utwory NAWA uznaje dzieła wytworzone przez uczestników w ramach projektu np.: prezentacje, materiały na szkolenia, warsztaty, konferencje etc.

Zasady stosowania logotypów

Obowiązuje prawidłowe stosowanie logotypów i oznaczanie wszelkich działań projektowych, produktów oraz dokumentacji projektowej.
Oznaczenia i logotypy dostępne są w wariancie kolorowym i czarno-białym na stronie internetowej NAWA w lokalizacji:
https://nawa.gov.pl/promocja-i-targi/materialy-do-...
W wariancie czarno-białym oraz achromatycznym znak Rzeczpospolitej Polskiej i flaga Polski nie występują. W przypadku wydruku lub kopii dokumentów w wersji czarno-białej, należy stosować czarno-biały wariant logotypów.


PROM W UJD

I edycja programu    w okresie 1.10.2018-30.09.2019 zrealizowano 70 mobilności, w tym 46 wyjazdów za granicę i 24 przyjazdy do UJD

II edycja programu   w okresie 1.10.2019-31.03.2023 zaplanowano 86 mobilności, w tym 48 wyjazdów za granicę i 38 przyjazdów do UJD

w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu planowana jest realizacja modułu "Solidarni z Ukrainą"  - udział maksymalnie 28 studentów z Ukrainy w kursach języka polskiego i kursach przygotowawczych do studiowania w UJD

ulotka informacyjnaINFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

System zabezpieczeń COVID - 19 w UJD


MATERIAŁY

II edycja programu 

Regulamin

Zasady naboru

Podczas rekrutacji do projektu przestrzegane są zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zwalczania społecznego wykluczenia i dyskryminacji oraz solidarności międzypokoleniowej. Zasady te wynikają z naczelnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej i znajdują odzwierciedlenie zarówno w przepisach krajowych, jak też w prawie Wspólnotowym. Głównymi kryteriami rekrutacji są potencjał naukowy aplikowanych wniosków oraz zasadność wyboru działania i docelowego ośrodka goszczącego, a nie wiek, płeć, pochodzenie, przekonania, poglądy, czy orientacja seksualna kandydatów. Celem zwalczania stereotypu płci, dokładamy wszelkich starań, żeby w projekcie wzięli udział zarówno mężczyźni jak i kobiety.

ulotka informacyjna


DOKUMENTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Formularz_zgłoszeniowy_uczestnika_projektu_PROM nabór 2019

Formularz_zgłoszeniowy_uczestnika_projektu_PROM nabór 2019_dwujęzyczny

Wzór oświadczenia uczestnika POWER

Wzór oświadczenia uczestnika POWER_dwujęzyczny

Wzór_oświadczenia uczestnika NAWA

Wzór_oświadczenia uczestnika NAWA_dwujęzyczny

Doktoranci i pracownicy UJD proszeni są o wypełnianie wzorów z nr 1. ProsIMY drukować dwustronnie, w kolorze!

Certyfikat, efekty kształcenia PL

Certyfikat, efekty kształcenia ENG

Szczegółowe informacje nt. zagranicznej mobilności znajdują się w zakładce https://www.ujd.edu.pl/articles/view/wymiana-osobowa


KONTAKT

Skontaktuj się ze swoim koordynatorem:

Wydział Humanistyczny & Szkoła Doktorska (historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo) – mobilność pracowników i doktorantów -     dr Tomasz Ładoń t.ladon@ujd.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych & Szkoła Doktorska (chemia, fizyka) – mobilność pracowników i doktorantów –     
dr Kamila Kapuśniak k.kapusniak@ujd.edu.pl

Szkoła Doktorska (sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) – mobilność pracowników i doktorantów oraz koordynacja projektu na poziomie uczelnianym – mgr Bartłomiej Kowalik b.kowalik@ujd.edu.pl, mgr Magdalena Gawrońska m.gawronska@ujd.edu.pl

Moduł "Solidarni z Ukrainą" - dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD b.wozna@ujd.edu.pl

ulotka informacyjna