Polityka jakości


Celem polityki jakości Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działalności artystycznej na najwyższym poziomie oraz osiąganie jak najlepszych standardów w edukacji studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, a także innych form kształcenia ustawicznego, przy równoczesnym przestrzeganiu i propagowaniu fundamentalnych wartości akademickich oraz budowaniu prestiżu naukowo-edukacyjnego Uniwersytetu w mieście, kraju i za granicą.

Polityka jakości Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie jest prowadzona w oparciu o misję i strategię rozwoju Uniwersytetu we wszystkich obszarach określonych jako strategiczne dla działalności i funkcjonowania Uczelni. Politykę jakości Uniwersytetu tworzą również odpowiednie uchwały Senatu i zarządzenia Rektora, takie jak: Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego, Kodeks Etyki Studenta, Kodeks Etyki Doktoranta, Kodeks Etyki Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi, uchwała Senatu w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, uchwała Senatu w sprawie Polityki Antymobbingowiej i Antydyskryminacyjnej, Plan Równości Płci oraz zarządzenia Rektora normujące procedury doskonalenia jakości kształcenia oraz działania w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Kultura jakości w Uniwersytecie podlega stałej ewaluacji i jest realizowana przez:
- prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działalności artystycznej na jak najwyższym poziomie;
- łączenie wysokiego poziomu badań naukowych z jakością kształcenia;
- implementowanie aktualnych wyników badań naukowych do procesu dydaktycznego;
- dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia;
- doskonalenie metod służących zapewnieniu i podnoszeniu poziomu jakości kształcenia oraz jego ocenie;
- uaktualnianie oferty edukacyjnej zgodnie z postępem cywilizacyjnym, oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz interesariuszy, rozwijanie różnych form kształcenia oraz popularyzowanie idei uczenia się przez całe życie;
- wspieranie aktywności naukowo-badawczej oraz wdrożeniowej pracowników i jednostek;
- rozwijanie uczciwych i opartych na wzajemnym szacunku relacji między członkami społeczności akademickiej;
- budowanie wysokiej kultury jakości pracy;
- poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych Uczelni;
- realizację zasad społecznej odpowiedzialności uczelni, w tym trzeciej misji Uczelni;
- współpracę z interesariuszami zewnętrznymi i upowszechnianie w otoczeniu społeczno-gospodarczym wiedzy o kulturze jakości w Uniwersytecie;
- rozwój umiędzynarodowienia badań naukowych i procesu dydaktycznego oraz działania na rzecz współpracy międzynarodowej;
- budowanie prestiżu Uniwersytetu w mieście, kraju i za granicą.

Polityka jakości Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie jest realizowana i doskonalona przez całą społeczność akademicką, nauczycieli, studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia ustawicznego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


Rektor
Uniwersytetu
 Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska