Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania


Celem powołania Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania jest wdrożenie systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu równego traktowania na terenie Uniwersytetu, a w szczególności:

- udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy,

- przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń naruszającym zasady równego traktowania studentów, doktorantów i pracowników UJD,

- promowanie postaw zapewniających równe traktowanie studentów, doktorantów i pracowników UJD.

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania działa na rzecz równego traktowania i eliminacji wszelkich form dyskryminacji w naszej uczelni. Osoby czujące się ofiarami oraz świadkowie przejawów dyskryminacji mogą m.in. zgłaszać je pełnomocnikowi, który pomoże w nieformalnym lub formalnym rozwiązaniu spraw. Sprawy prowadzone są w sposób poufny i bezstronny.

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania:

dr Joanna Górna, prof. UJD

Wydział Nauk Społecznych (Katedra Badań nad Edukacją)

Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8

Kontakt:

mail: j.gorna@ujd.edu.pl

dyżury: czwartek 14.30-15.30, p.35

tel. 34 3478-208 (w czasie dyżurów)


Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

- Informacja o wynikach przeprowadzonej ankiety 2023

- Informacja o wynikach przeprowadzonej ankiety 2022

- Informacja o wynikach przeprowadzonej ankiety

Społeczną misją naszego Uniwersytetu jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywanie umiejętności wszystkim osobom, które mają do tego prawo. Plan Równości Płci (zwany dalej Planem) Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej: UJD) jest dokumentem obejmującym kolejne trzy lata 2023-2025 za pomocą którego Uniwersytet zamierza realizować działania i projekty na rzecz przestrzegania standardów równości i niedyskryminacji. Naszym obowiązkiem jako uczelni wyższej jest promowanie wolnej od uprzedzeń i stereotypów przestrzeni pracy i rozwoju, uwzględniającej indywidualność człowieka, doceniającej równość i różnorodność. Plan Równości Płci jest narzędziem zaprojektowanym w celu wspierania działań i dalszego budowania uczciwego i komunikatywnego środowiska nauki i pracy, w którym ludzie są traktowani równo w społeczności, która przekazuje zaufanie, poczucie przynależności i wspólnych celów, a w konsekwencji umożliwia rozwój całej instytucji.

- Plan Równości Płci


Uczelniany Koordynator ds. Równości Płci

dr Wioleta Duda

Wydział Nauk Społecznych (Katedra Badań nad Edukacją)

Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8

Kontakt:

mail: w.duda@ujd.edu.pl

dyżury, wtorek, środa w godz. 11.30 - 13:00, p. 345

tel. 34 3478 303


Podstawowe informacje na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce można uzyskać na poniższych stronach:

- Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Ministerstwo Edukacji i Nauki

Przydatne informacje dotyczące równego traktowania w UE i Częstochowie:

Równość szans w Unii Europejskiej

Równe traktowanie w pracy w UE

Diagnoza „Częstochowa – Miasto równych szans” - załącznik do uchwały Rady Miasta Częstochowy dostępny na stronie