Wymiana osobowa


WYJAZDY PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW

Obsługę wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UJD (za wyjątkiem wyjazdów w ramach programu Erasmus+, PROM, CEEPUS) prowadzi pracownik Kasy UJD

Wniosek w sprawie podroży za granicę oraz pozostałe dokumenty należy składać do Kasy UJD

Przepisy (dostępne na stronie BIP):

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.67.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu realizowania i rozliczania podróży za granicę przez pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr RR 0161/2/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie używania w celach służbowych pojazdów samochodowych niebędących własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/35/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr RR-0161/2/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie używania w celach służbowych pojazdów samochodowych niebędących własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Diety i limity na nocleg w hotelu oraz zasady ich obliczania

Formularze (dostępne w portalu pracowniczym):

Wniosek w sprawie podroży za granicę (należy drukować dwustronnie)

Rozliczenie zaliczki na wyjazd służbowy za granicę

Refundacja kosztów wyjazdu służbowego za granicę

Oświadczenie pracownika

Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu służbowego za granicę


PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH

Czynności związane z zapraszaniem gości zagranicznych do UJD prowadzi Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Przepisy (dostępne na stronie BIP):

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.68.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania i organizacji pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne R.021.1.13.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad podejmowania przez cudzoziemców innych form kształcenia,
uczestniczenia w prowadzeniu działalności naukowej lub prowadzenia kształcenia lub odbywania kształcenia w szkole doktorskiej
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Formularze (dostępne w portalu pracowniczym):

Wniosek o przyjęcie cudzoziemca

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie cudzoziemca

Zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku profesora (wypełnia jednostka zatrudniająca cudzoziemca)

Oświadczenie o nieposiadaniu obywatelstwa polskiego (wypełnia cudzoziemiec)

Sprawozdanie merytoryczne z pobytu cudzoziemca


WYMIANA STUDENCKA NA PODSTAWIE UMÓW BILATERALNYCH

Informacje w sprawie staży studenckich w wymiarze 3 miesięcy uzyskać można w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą pod adresem: staze@ujd.edu.pl

Informacje w sprawie studiów wspólnych z uczelniami zagranicznymi (podwójny dyplom) uzyskać można w Dziale Spraw Studenckich pod adresem: dss@ujd.edu.pl