Aktualności i komunikaty


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach Programu Erasmus+ - projekt KA131-2023

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA131 nr 2023-1-PL01-KA131-HED-000133271 dla pracowników Uniwersytetu. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 29.12.2023 (piątek).

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty – do pobrania w portalu pracowniczym:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA , Wniosek o wyjazd - STT

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT. Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STT, jak i STA oraz STA z STT.

W ramach niniejszego projektu, istnieje możliwość zaproszenia ekspertów z przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów Uniwersytetu – szczegółowe informacje: international@ujd.edu.pl

WAŻNE: pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.07.2025 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 338),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres a.galaidin@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-288.

Kontakt: dr Andrii Galaidin (a.galaidin@ujd.edu.pl), mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-217 Częstochowa (pok. 338), tel. 34 3784288.Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) i praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2023/2024.

Rekrutacja na wyjazdy na studia (SMS) przedłużona do: 24 listopada 2023 r. (piątek)

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki (SMP) przedłużona do: 10 grudnia 2023 r. (niedziela)

Studenci wnioskujący o wyjazd na studia (SMS) i praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Studenci, doktoranci i absolwenci mogą zrealizować następujące działania w ramach wyjazdów na studia (SMS) i praktykę (SMP):

▪ długoterminowe wyjazdy na studia/praktykę od 2 do 12 miesięcy: mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna,

▪ krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów-opcjonalną) częścią wirtualną

Główne priorytety programu Erasmus+ na lata 2021-2027 to:

Erasmus+ sprzyjający włączeniu społecznemu: zapewnienie większych możliwości osobom o mniejszych szansach. Program będzie miał bardziej międzynarodowy charakter, umożliwiający współpracę z państwami trzecimi.

Cyfrowy Erasmus+: Pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia. Program Erasmus+ będzie więc wspierał rozwój umiejętności w tym zakresie. Zapewni wysokiej jakości szkolenia i wymiany, a także będzie zachęcał do odbywania staży w sektorze cyfrowym. Nowe formaty, takie jak intensywne programy mieszane, pozwolą na uzupełnienie krótkoterminowej zagranicznej mobilności fizycznej nauką online i pracą zespołową. Realizacja programu ulegnie dalszej cyfryzacji i uproszczeniu wraz z pełnym wprowadzeniem Europejskiej Karty Studenta.

Erasmus+ dla młodych ludzi: Program będzie wspierał możliwości wymiany i współpracy, aby pomóc młodym ludziom zaangażować się i nauczyć się uczestniczyć w życiu demokratycznym, podnosząc świadomość na temat wspólnych wartości europejskich i praw podstawowych, a także zbliżając młodych ludzi i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim. Program pomoże przyspieszyć wprowadzanie nowych praktyk, które poprawią jakość i adekwatność systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży w całej Europie, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Wybór zagranicznej uczelni/instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka/studia, nadzorowany jest przez Wydziałowego Koordynatora programu ERASMUS+ lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

  Imię i nazwisko   Funkcja   Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego    ul. Zbierskiego 2/4 pokój nr: 4.10,
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Sandra Żarska   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych    al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 127 
  s.zarska@ujd.edu.pl 
  dr Izabela Ziębacz   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8 pokój nr: 333
  i.ziebacz@ujd.edu.pl
  dr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j.brawata@ujd.edu.pl
  dr Paweł Delekta   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Waszyngtona 4/8
  p.delekta@ujd.edu.pl
  dr Michał Służalec   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4
  m.sluzalec@ujd.edu.pl
dr hab. Arkadiusz Marzec, 
prof. UJD
  Koordynator Collegium Medicum Im. Dr. Władysława Biegańskiego
  al. Armii Krajowej 13/15, p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Uczestnicy z mniejszymi szansami:

dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz ze środowisk uboższych (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki w ramach programu Erasmus+. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024, semestr letni

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Stawki miesięczne stypendium - długoterminowe wyjazdy na studia (SMS)

Wniosek na studia (SMS)

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na praktykę (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024

Stawki miesięczne stypendium - długoterminowe wyjazdy na praktykę (SMP)

Stawki miesięczne stypendium - krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (SMP)

Wniosek na praktykę (SMP)

WAŻNE: Wniosek musi być sprawdzony i podpisany przez Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+ na właściwym wydziale lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej (dot. tylko doktorantów).

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 338),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl 

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784228.

Kontakt: mgr Illia Kulchikovskyi (i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa (pok. 338), tel. 34 3784228.

Częstochowa, 30.10.2023


Program Zawacka NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do składania wniosków w ramach programu ZAWACKA NAWA, którego celem jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez indywidualne wyjazdy z Polski studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców zgodnie z postanowieniami bilateralnych umów międzyrządowych zawartych przez Polskę. Ponadto wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest: 1) odbycie studiów (rodzaj możliwych pobytów stypendialnych należy sprawdzić w ofercie danego kraju); 2) odbycie stażu naukowego; 3) wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny); 4) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe); 5) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych; 6) inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Meksyk, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, czy Wietnam. Szczegółowa lista krajów oraz informacje o naborze

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które rozpoczną się w roku akademickim 2024/2025 (rozpoczęcie zgodnie z terminami w systemie edukacji danego kraju) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2024 roku. Dopuszczalna długość wyjazdu jest określona w załączniku 1. do Ogłoszenia.

Częstochowa, 5.12.2023


NAWA: Partnerstwa strategiczne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozpoczyna nabór wniosków do programu Partnerstwa Strategiczne NAWA, którego celem jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu rozwiązań we współpracy dydaktycznej, naukowej czy systemie wdrożeń, które zbudują trwałe relacje międzynarodowe. Rezultaty sfinansowanych projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących partnerstwo, a realizowane przedsięwzięcia muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju i budować jej pozycję na arenie międzynarodowej.

Działania projektowe mogą dotyczyć takich obszarów, jak: organizacja wymiany, wykładów wizyt studyjnych, staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji; rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia; opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych; tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu; prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym oraz prezentacja i publikacja wyników tych prac; opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów; rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia; nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynkowych. Więcej… (link)

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 2 mln zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 stycznia 2024 roku godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa) w systemie teleinformatycznym NAWA (link). Realizacja pojedynczego projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy, pomiędzy 1 września 2024 roku a 31 sierpnia 2026 roku.

Program Partnerstwa Strategiczne skierowany jest m.in. do uczelni, a maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca to 3. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą (international@ujd.edu.pl, 34 3784-364). 

Częstochowa, 30.10.2023


Fulbright Specialist Program 2024-25 – trwa nabór

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program 2024-25. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu (od 2 do 6 tygodni). Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty:ki do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej do 8 grudnia 2023 r. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu i wypełniania wniosku, prosimy o kontakt z Koordynatorką programu Pauliną Kubylis na nr telefonu 882-013-014 lub mailowo na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl

Więcej... (link)

W razie pytań zapraszamy także do kontaktu z pracownikami Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Częstochowa, 24.10.2023


Erasmus Students Club rozpoczyna swoją działalność w nowym roku akademickim 2023/2024

Międzywydziałowe koło Erasmus Student Club (ESC) rozpoczęło swoją działność w roku akademickim 2023/2024 od zrekrutowania nowych członków oraz uruchomienia "programu buddy". Ponadto zagraniczni studenci z Czech, Hiszpanii i Turcji 13 października br. odwiedzili jedno z największych sanktuariów maryjnych w Europie - Jasną Górę, po której oprowadzał pracownik Instytutu Historii UJD, opiekun ESC oraz jasnogórski przewodnik - mgr Bartosz Stuła. Jest to dopiero początek aktywności, które mają wzmocnić umiędzynarodowienie między naszymi studentami a goścmi z zagranicy.

opr. mgr Bartosz Stuła

Częstochowa, 19.10.2023


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024, semestr zimowy

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2022/23, semestr letni

Rekrutacja na wyjazdy potrwa do: 15 września 2023 r. (piątek)

Studenci wnioskujący o wyjazd na praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Studenci, doktoranci i absolwenci mogą zrealizować następujące działania:

▪ długoterminowe wyjazdy na praktykę od 2 do 12 miesięcy:mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna,

▪ krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów-opcjonalną) częścią wirtualną

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez Wydziałowego Koordynatora programu ERASMUS+ lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4 pokój nr: 317,
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Agnieszka Rudzka   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 007
  a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
  dr Izabela Ziębacz   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8 pokój nr: 333
  i.ziebacz@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j.brawata@ujd.edu.pl
  dr Paweł Delekta   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Waszyngtona 4/8
  p.delekta@ujd.edu.pl
  dr Milena Garwol   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4
  m.garwol@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec,
  prof. UJD
  Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15, p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl


Uczestnicy z mniejszymi szansami:

dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz ze środowisk uboższych (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki w ramach programu Erasmus+. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na praktykę (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023, semestr letni

Stawki miesięczne stypendium - długoterminowe wyjazdy na praktykę (SMP)

Stawki miesięczne stypendium - krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (SMP)

Wniosek na praktykę (SMP)

WAŻNE: Wniosek musi być sprawdzony i podpisany przez Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+ na właściwym wydziale lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej (dot. tylko doktorantów).

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 142),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres a.galaidin@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784272.

Kontakt: mgr Andrii Galaidin (a.galaidin@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784272.

Częstochowa, 04.08.2023


Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymał status Uniwersytetu Europejskiego.

Decyzją Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli międzynarodowe konsorcjum COLOURS, do którego należy Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymało status Uniwersytetu Europejskiego. Uzyskanie zaszczytnego miana jest rezultatem przystąpienia UJD do konsorcjum i współudziału w realizacji potężnego, międzyinstytucjonalnego projektu.

Finansowanie z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) otrzymało jedynie 7 konsorcjów na 65 złożone wnioski aplikacyjne. Poza UJD z polskich uczelni członkiem innego konsorcjum została Politechnika Krakowska.

Dla UJD to jeden z największych sukcesów oraz duża szansa na dalsze umiędzynarodowienie kierunków studiów, współpracę naukową i wymianę doświadczeń w obszarze innowacji.

COLOURS, czyli COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities to alians dziewięciu uniwersytetów z krajów UE, których wspólną cechę stanowi silne zaangażowanie w rozwój regionów, w skład którego, poza Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie wchodzą: Paderborn University (Niemcy) - lider, University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), University of Ferrara (Włochy), Le Mans University (Francja), Kristianstad University (Szwecja), Josip Juraj Strossmayer University in Osijek (Chorwacja), University St Kliment Ohridski Bitola (Macedonia), Ventspils University of Applied Sciences (Łotwa).

Konsorcjum o akronimie COLOURS z naszym udziałem otrzymało dofinansowanie w kwocie ok. 15 mln Euro na wspólny projekt na 48 miesięcy.

COLOURS promować będzie wspólne programy edukacyjne w zespołach międzynarodowych i interdyscyplinarnych w obszarze badań i innowacji, we współpracy z lokalnymi interesariuszami zewnętrznymi. Taki profil proponowanych wspólnych przedsięwzięć zoptymalizuje również mobilność studentów, młodych badaczy, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych uczelni partnerskich. Innowacyjne interdyscyplinarne projekty pilotażowe sprzyjać będą jednocześnie wzmocnieniu współpracy badawczej w przestrzeni międzynarodowej oraz transferowi wiedzy i technologii wspierających przedsiębiorczość w kontekście lokalnym, międzynarodowym i ogólnospołecznym.

W przygotowaniu wniosku uczestniczyli przedstawiciele UJD:

prof. dr hab. Janusz Kapuśniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD – Dziekan Wydziału Humanistycznego,

dr Joanna Górna, prof. UJD – Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Wydział Nauk Społecznych),

dr Olga Binczyk – Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego,

dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD – Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

dr Rafał Głębocki – nauczyciel akademicki, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

dr Agnieszka Rudzka – Koordynator Erasmus+ na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

mgr Bartłomiej Kowalik – Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+,

mgr Illia Kulchikovskyi – Zastępca Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+,

Aleksander Frymus, student Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

opr. mgr Illia Kulchikovskyi

Częstochowa, 04.07.2023


Webinar dla wnioskodawców w programie Polskie Powroty NAWA 2023

Narodowa Agencja Wymiany Akademckiej zaprasza na webinar skierowany do naukowców i instytucji zatrudniających przygotowujących wnioski w konkursie Polskie Powroty NAWA 2023.

Rejestracja: https://tjclick.clickmeeting.com/polskie-powroty-n...

Informacje o konkursie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/oglos...

Częstochowa, 28 lipca 2023


NAWA: Nabór wniosków w programie Polskie Powroty przedłużony

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków w programie Polskie Powroty NAWA do 31 sierpnia.  Więcej...

Program Polskie Powroty stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość zbudowania w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Częstochowa, 13 lipca 2023


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023, semestr letni

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2022/23, semestr letni

Rekrutacja na wyjazdy potrwa do: 30 czerwca 2023 r. (piątek)

Studenci wnioskujący o wyjazd na praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Studenci, doktoranci i absolwenci mogą zrealizować następujące działania:

▪ długoterminowe wyjazdy na praktykę od 2 do 12 miesięcy:mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna,

▪ krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (5-30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów-opcjonalną) częścią wirtualną

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez Wydziałowego Koordynatora programu ERASMUS+ lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4 pokój nr: 317,
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Agnieszka Rudzka   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych    al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 007 
  a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
  dr Izabela Ziębacz   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8 pokój nr: 333
  i.ziebacz@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j.brawata@ujd.edu.pl
  dr Paweł Delekta   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Waszyngtona 4/8
  p.delekta@ujd.edu.pl
  dr Milena Garwol   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4
  m.garwol@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec, 
  prof. UJD
  Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15, p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Uczestnicy z mniejszymi szansami:

dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz ze środowisk uboższych (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki w ramach programu Erasmus+. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na praktykę (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023, semestr letni

Stawki miesięczne stypendium - długoterminowe wyjazdy na praktykę (SMP)

Stawki miesięczne stypendium - krótkoterminowe wyjazdy na praktykę (SMP)

Wniosek na praktykę (SMP)

WAŻNE: Wniosek musi być sprawdzony i podpisany przez Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+ na właściwym wydziale lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej (dot. tylko doktorantów). 

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres a.galaidin@ujd.edu.pl 

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784364.

Kontakt: mgr Andrii Galaidin (a.galaidin@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364.


Wizyta koordynatora Erasmus+ w Rikkyo University

W dniach 29.05-3.06 pracownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD mgr Bartłomiej Kowalik, przebywał w uczelni partnerskiej Rikkyo University (Tokio, Japonia), realizując mobilność o charakterze szkoleniowym (Staff Mobility for Training – STT) w ramach projektu Erasmus+ KA107-2020. Działania projektowe podczas wyjazdu obejmowały takie aktywności jak: job shadowing i konsultacje z pracownikami ośrodka przyjmującego, wymiana dobrych praktyk, rozmowy na temat dalszej współpracy pomiędzy uczelniami – dotychczasowa wymiana stypendialna w ramach projektów Erasmus+ oraz NAWA PROM. Opiekunem stypendysty podczas mobilności był Wiceprezydent Rikkyo University, Profesor Mao Minoura.

Dotychczasowa współpraca między uczelniami jest efektem współpracy indywidualnej profesora Józefa Drabowicza z Instytut Chemii UJD.

opr. mgr Bartłomiej Kowalik

Częstochowa, 12.06.2023


NAWA: Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Slovak Research and Development Agency – SRDA (Słowacja) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacki. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres 24 miesięcy, począwszy od dnia 2 stycznia 2024 r. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez słowackich partnerów do SRDA oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Słowacji. Wnioski należy składać w terminie do 24 lipca 2023 roku do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA. WIĘCEJ…

WAŻNE: wszystkich zainteresowanych Programem prosimy o kontakt z przedstawicielami Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD (international@ujd.edu.pl), ponieważ Wnioskodawcą w programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.


Program Polskie Powroty NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do aplikowana w konkursie Polskie Powroty NAWA. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość zbudowania w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

W programie finansowane są: wynagrodzenie powracającego naukowca na atrakcyjnym poziomie, wynagrodzenie grupy projektowej, wynagrodzenie osoby zapraszającej oraz koszty przeprowadzki powracającego naukowca. Dzięki współpracy z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oferujemy także komponent badaczy lub komponent aplikacyjny, czyli grant startowy na koszty badań. Więcej…

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 lipca 2023 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji. Wniosek należy sporządzić w języku angielskim. Powracający Naukowiec może występować tylko w jednym Wniosku złożonym w danym Naborze. Ogłoszenie o naborze

Osoby zainteresowane Programem prosimy o kontakt z przedstawicielami Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD ( international@ujd.edu.pl).

Częstochowa, 12.06.2023


Uniwersytet wśród uczelni z największą liczbą mobilności pracowników

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ opublikowała statystyki z realizacji projektów w ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna z konkursu 2019. Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet znalazł się w gronie uczelni realizujących największą liczbę wyjazdów pracowników w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) i szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) w ramach Programu Erasmus+. Ogółem, w okresie 01/06/2019 - 31/05/2022 w ramach projektu zrealizowanych zostało 200 wyjazdów pracowników UJD do krajów Programu (UE), w tym 142 mobilności STA i 58 STT, co stanowi 10 wynik wśród wszystkich (222) polskich uczelni. Wysoki % realizacji mobilności i zwiększenie jakości prowadzonej wymiany znalazły odzwierciedlenie w bardzo dobrej ocenie raportu końcowego z realizacji projektu – 90/100 pkt.

Większa część projektu miała miejsce w trudnym dla mobilności czasie pandemii. Koordynatorzy E+ na bieżąco monitorowali sytuację na świecie, informując wyjeżdżających o ewentualnych trudnościach w prawidłowej realizacji działania. Mobilności realizowane były w oparciu o komunikaty JM Rektor UJD, Narodowej Agencji E+, MSZ i MZ. Działania projektowe Erasmus+ realizowane są przez pracowników Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Częstochowa, 25.05.2023


Spotkanie on-line z Władzami Państwowego Uniwersytetu w Chersoniu w Ukrainie

W dniu 19.05.2023 r. odbyła się wideokonferencja z Państwowym Uniwersytetem w Chersoniu. Uczelnię ukraińską reprezentował Rektor, prof. dr hab. Oleksandr Spivakovskiy, któremu towarzyszyły, między innymi, prof. dr hab. Alla Tsapiv, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, nauki i kształcenia oraz Pani Yevheniia Revenko, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej.

Z ramienia naszego Uniwersytetu spotkaniu przewodniczył dr hab. n. med. dr n. hum., Prof. UJD Sławomir Letkiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz prof. dr hab. Jacek Wąsik, Kierownik Katedry Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowia. Wsparcie organizacyjne ze strony Uniwersytetu zapewnili pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą: mgr Bartłomiej Kowalik oraz mgr Andrii Galaidin.

Podczas spotkania nawiązano do wieloletniej współpracy między naszymi Uczelniami sięgającej roku 1999 r. oraz omówiono możliwość uściślenia dalszej współpracy, między innymi w zakresie programu Erasmus+, wspólnych przedsięwzięć badawczo-dydaktycznych, programów wspólnego dyplomowania oraz staży studentów na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Opracował: mgr A. Galaidin


Spotkania z młodzieżą polonijną w Rzymie EDU&SCIENCE MEETINGS WŁOCHY organizowane przez NAWA

W dniach 22-25 maja 2023 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej organizuje spotkania przedstawicieli polskich uczelni wyższych z młodzieżą polonijną w Rzymie, przedstawicielami najstarszych organizacji polonijnych, a także wizyty na włoskich uniwersytetach w trzech miastach: Rzymie, Neapolu i Florencji.

Naszą Uczelnię w przedmiotowym wydarzeniu reprezentować będzie dwuosobowa delegacja UJD w składzie:dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD, Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz mgr Andrii Galaidin, Specjalista Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Uczestnictwo w danym wydarzeniu to doskonała okazja do promowania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w akademickich środowiskach polonijnych, a także swobodnej wymiany idei, doświadczeń i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym.

Uniwersytet znalazł się w grupie uczelni, takich jak: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Uniwersytet Śląski w Katowicach, które będą uczestniczyć w wydarzeniu.

Więcej o wydarzeniu:

https://nawa.gov.pl/promocja-i-targi/targi/targi/edu-science-meetings-wlochy


Erasmus+: I. Konferencja Uniwersytetów Europejskich

Dn. 15 maja 2023 r. w hotelu Mercure Warszawa Centrum odbyła się I Konferencja Uniwersytetów Europejskich oraz gala rozdania nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – Sojusze Przyszłości”. Jest to nowa inicjatywa Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poświęcona polskim instytucjom szkolnictwa wyższego zaangażowanym w sojusze w ramach programu Erasmus+.

Konferencja była skierowana do grona rektorskiego, dyrektorów oraz koordynatorów uczelni, które dołączyły do sojuszy Uniwersytetów Europejskich, a także tych, które są zainteresowane ideą europejskich konsorcjów. Reprezentantem Uniwersytetu w wydarzeniu był Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, prof. dr hab. Janusz Kapuśniak – koordynator sieci European University „COLOURS” po stronie UJD (nabór 2023).

Więcej o wydarzeniu i konkursie:

1. Zaproszenie

2. Laureaci konkursu

Częstochowa, dn. 18 maja 2023 r.


Koordynator Erasmus+ na 3rd International Staff week at Slovak University of Technology in Bratislava

W dniach 24-28 kwietnia br. uczelniany koordynator Programu Erasmus+ uczestniczył w 3rd International Staff, zorganizowanym przez Slovak University of Technology in Bratislava. W programie wydarzenia znalazły się takie aktywności jak: warsztaty związane z tematyką zrównoważonego rozwoju, dyskusje i ćwiczenia dot. przyszłości Programu Erasmus+, w tym procesu digitalizacji (Erasmus Without Paper), współpracy z krajami Programu/krajami trzecimi stowarzyszonymi z Programem (UE) oraz krajami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem (dawniej: partnerskimi – spoza UE), współpracy w ramach międzynarodowych sieci akademickich „European Universities”, wykład nt. języka i kultury Słowacji. Wydarzeniom w siedzibie uczelni towarzyszyły spotkania networkingowe z przedstawicielami Slovak University of Technology in Bratislava oraz pozostałych uczelni obecnych na staff week: Medical University of Sofia (Bułgaria), Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), Tallinna Ülikool (Estonia), Université de Guyane (Gujana Francuska), La Universidad Pública de Navarra (Hiszpania), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), Universidad de Málaga (Hiszpania), Technische Universität München (Niemcy), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska), Instituto Politécnico de Coimbra (Portugalia), ISEG - Universidade de Lisboa (Portugalia), Universitatea Politehnica Timișoara (Rumunia), Bournemouth University (Wielka Brytania). Planuje się porównanie ofert programowych UJD i ww. uczelni, celem nawiązania współpracy w ramach E+ z wybranymi ośrodkami.

Częstochowa, 16.05.2023


NAWA: Promocja języka polskiego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do programu Promocja języka polskiego. Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski. W ramach Programu finansowane są projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego kształcenia i jednocześnie skierowane do szerszego grona odbiorców. Proponowane przez wnioskodawców działania to najczęściej warsztaty językowe i metodyczne, a także warsztaty dotyczące różnych aspektów polskiej kultury, wykłady, publikacje w formie elektronicznej i tradycyjnej, seminaria, konkursy. Więcej…

Maksymalna kwota finansowania Projektu wynosi 100 000,00 zł. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2023 r. do godziny 15. Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Sposób złożenia wniosku: włącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim. Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe. W przypadku chęci przygotowania wniosku konkursowego prosimy o kontakt z przedstawicielami DNWZ ( international@ujd.edu.pl), ponieważ Wnioskodawca może złożyć w konkursie maksymalnie 3 wnioski. 

Częstochowa, 16.05.2023


NAWA: Wspólne projekty badawcze z Francją PHC Polonium

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera, z wyłączeniem finansowania samych badań. Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN. Więcej…

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 17 lipca 2023 roku do godziny 15:00:00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Kontakt: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Katarzyna Pietruszyńska; tel: +48 22 390 35 56, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl

Z wnioskami o finansowanie mogą występować m.in. uczelnie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z przedstawicielami DNWZ ( international@ujd.edu.pl). 

Częstochowa, 12.05.2023


NAWA: Wspólne projekty badawcze z naukowcami z Austrii i Niemiec

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do naborów wniosków w konkursach na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii oraz Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem obu naborów jest wsparcie mobilności badaczy realizujących projekty naukowe, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii i Niemiec. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich i/lub polsko-niemieckich zespołów badawczych. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez austriackich partnerów do ÖeAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii. Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN.

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez niemieckich partnerów do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech. Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN.

Wnioski można składać w systemie teleinformatycznym NAWA odpowiednio do 27 czerwca oraz 30 czerwca (do godz. 15:00). 

Częstochowa, dn. 11 maja 2023


Rekrutacja na mieszany kurs intensywny (BIP) organizowany przez Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Litwa) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru dla studentów i doktorantów na udział w mieszanym kursie intensywnym Business Management Summer Course “STARTUP-2023” organizowanym przez Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Litwa).

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programmes -BIPs) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

Podczas mieszanych programów intensywnych studenci mogą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Mobilność: a) fizyczna – wyjazd za granicę do kraju uczelni organizatora w celu zrealizowania uzgodnionego programu BIP; minimalna długość pobytu za granicą to 5 dni, a maksymalna to 30, bez uwzględnienia dni na podróż; b) wirtualna (zdalna) – realizacja wirtualnego programu BIP, który przebiega w formie zdalnej wyłącznie poza krajem uczelni organizatora i umożliwia pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się.

Szczegóły kursu:

Tytuł: Business Management Summer Course “STARTUP-2023”

Opis kursu – Opis kursu (link)

Uznanie: 3 ECTS

Termin realizacji: semestr letni, 2022/23

 1. część wirtualna (14.06)
 2. część wyjazdowa do Vytautas Magnus University Agriculture Academy (19.06 – 23.06.2023)

Kto może wziąć udział?

Udział w naborze mogą wziąć studenci i doktoranci UJD wszystkich kierunków studiów.

Rekrutacja potrwa do: 21 kwietnia 2023 r. (piątek).

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
dr Beata Rusek Koordynator Wydziału Humanistycznego ul. Zbierskiego 2/4 pokój nr: 317,
beata.rusek@ujd.edu.pl
dr Agnieszka Rudzka Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 007
a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
dr Izabela Ziębacz Koordynator Wydziału Nauk Społecznych ul. Waszyngtona 4/8 pokój nr: 333
i.ziebacz@ujd.edu.pl
mgr Jakub Brawata Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne ul. Zbierskiego 2/4
j.brawata@ujd.edu.pl
dr Paweł Delekta Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne ul. Waszyngtona 4/8
p.delekta@ujd.edu.pl

dr Milena Garwol

Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii ul. Zbierskiego 2/4
m.garwol@ujd.edu.pl
dr hab. Arkadiusz Marzec,
prof. UJD
Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu al. Armii Krajowej 13/15, p. 112
a.marzec@ujd.edu.pl


Uczestnicy z mniejszymi szansami:

dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz ze środowisk uboższych (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki w ramach programu Erasmus+. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na mieszany kurs intensywny w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023

Stawki stypendium

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

Kontakt: mgr Illia Kulchikovskyi (i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 142), tel. 34 3784271.


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) dla studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2023/2024.

Rekrutacja na wyjazdy przedłużona do: 28 kwietnia 2023 r. (piątek)

Studenci wnioskujący o wyjazd na studia (SMS), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4 pokój nr. 4.08
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Agnieszka Rudzka   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 007
  a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
  dr Izabela Ziębacz   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8 pokój nr: 333
  i.ziebacz@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j.brawata@ujd.edu.pl
  dr Paweł Delekta   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Waszyngtona 4/8
  p.delekta@ujd.edu.pl

  dr Milena Garwol

  Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4
  m.garwol@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec,
  prof. UJD
  Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15, p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Uczestnicy z mniejszymi szansami:

dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz ze środowisk uboższych (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki w ramach programu Erasmus+. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023

Stawki miesięczne stypendium na studia (SMS)

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Wniosek na studia (SMS)

WAŻNE: Wniosek musi być sprawdzony i podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ na właściwym wydziale

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 142),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

Kontakt: mgr Illia Kulchikovskyi (i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 142), tel. 34 3784271.


Program Bekker NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Bekker NAWA. Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2024 r., a najpóźniej 1 października 2024 r.

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na: prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery; pozyskaniu materiałów do pracy naukowej lub publikacji; odbyciu stażu podoktorskiego; w przypadku doktorantów, realizacji części kształcenia; oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wniosek może objąć jedno lub kilka powyższych działań.

Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się: stypendium, jednorazowy dodatek mobilnościowy, miesięczny dodatek mobilnościowy.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 maja 2023 roku godz. 15:00:00 wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji: Doktoranci oraz pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni // WYPEŁNIJ WNIOSEK//, Naukowcy //WYPEŁNIJ WNIOSEK//. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III: Information about the project planned for implementation in the host centre, którą należy wypełnić w języku angielskim. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej.

Szczegółowe zasady kwalifikacji, w tym wykaz osiągnięć uprawniających do aplikacji w Programie, oraz budżet projektu znajdują się w Ogłoszeniu o naborze.

W ramach prowadzonego naboru planowane jest webinarium dla zainteresowanych złożeniem wniosku. Więcej informacji na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kontakt NAWA: +48 451 058 646, +48 451 058 634,  bekker@nawa.gov.pl.

Częstochowa, 6 kwietnia 2023


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach Programu Erasmus+ - projekt KA131-2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA131 nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000066175 dla pracowników Uniwersytetu. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 24 marca 2023 (piątek).

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty – do pobrania w portalu pracowniczym:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA , Wniosek o wyjazd - STT

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT. Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STT, jak i STA oraz STA z STT.

W ramach niniejszego projektu, istnieje możliwość zaproszenia ekspertów z przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów Uniwersytetu – szczegółowe informacje: international@ujd.edu.pl, b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31 lipca 2024 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 142),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-272.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 142), tel. 34 3784272. 


NAWA: Program stypendialny im. Stefana Banacha

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli tych państw oferując im stypendium na studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

Ogłoszenie: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha/ogloszenie


NAWA: Program Ulam NAWA

NAWA zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do Programu im. S. Ulama. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą.

1. Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się: 1) stypendium na każdy miesiąc pobytu Stypendysty; 2) miesięczny dodatek mobilnościowy; 3) jednorazowy dodatek mobilnościowy;

2. Koszty ubezpieczenia i wizy, jeśli jest wymagana, ponoszone są przez Stypendystę;

3. Stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.n.a.w.a. są wolne od podatku dochodowego.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie do 22 maja 2023 roku do godz. 15:00. Wniosek składany jest przez naukowca wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku polskim.

Szczegóły naboru, kontakt z Agencją: ulam@nawa.gov.pl, +48/22 390 35 72

Częstochowa, 27.02.2023


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach programu Erasmus+, projekt KA107-2020 - Stany Zjednoczone

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-081103 do Stanów Zjednoczonych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub prowadzenia zajęć i podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych (STA z STT).

Liczba mobilności: 2

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 31 marca 2023 r. (piątak).

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST (link)

Stawki stypendium (link)

Dokumenty – do pobrania w DNWZ, pok. 142

a) Wniosek o wyjazd

b) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” lub umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching and Training”

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2022.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 142),

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784272.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 142), tel. 34 3784 272.

Częstochowa, 23.03.2023


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STT) dla pracowników UJD w ramach programu Erasmus+, projekt KA107-2020

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-081103 do Japonii w celach szkoleniowych (STT).

Liczba mobilności: 1

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 24 marca 2023 r. (piątek)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST  (link)

Dokumenty – do pobrania w DNWZ, pok. 142

a) Wniosek o wyjazd

b) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Training” (link)

d) Stawki stypendium (link)

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2023.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 142),

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-272.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 142), tel. 34 3784272.

Częstochowa, dn. 15 marca 2023 r.


Rekrutacja na mieszany kurs intensywny (BIP) organizowany przez University of Almeria (Hiszpania) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru dla studentów na udział w mieszanym kursie intensywnym "Sustainable Biotechnology Entrepreneurship: Microalgae & Human Food" organizowanym przez University of Almeria, Hiszpania.

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programmes -BIPs) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

Podczas mieszanych programów intensywnych studenci mogą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Mobilność:

a) fizyczna – wyjazd za granicę do kraju uczelni organizatora w celu zrealizowania uzgodnionego programu BIP; minimalna długość pobytu za granicą to 5 dni, a maksymalna to 30, bez uwzględnienia dni na podróż;

b) wirtualna (zdalna) – realizacja wirtualnego programu BIP, który przebiega w formie zdalnej wyłącznie poza krajem uczelni organizatora i umożliwia pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się.

Szczegóły kursu:

Tytuł: “Sustainable Biotechnology Entrepreneurship: Microalgae & Human Food "

Opis kursulink

Ulotka kursulink

Uznanie: 4 ECTS

Termin realizacji: semestr letni, 2022/23

 1. Część wirtualna (15.03 – 11.07.2023)
 2. Część wyjazdowa do University of Almeria (12.07 – 21.07.2023)

Kto może wziąć udział?

Udział w naborze mogą wziąć studenci I lub II stopnia na kierunkach pokrewnych z business, economics, management, chemical engineering, environmental science/engineering, food technology.

Rekrutacja potrwa do: 20 lutego 2023 r. (poniedziałek).

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
dr Agnieszka Rudzka Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
dr Milena Garwol Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii m.garwol@ujd.edu.pl

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na mieszany kurs intensywny w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023

Stawki stypendium

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

Częstochowa, 14.02.2023


Rekrutacja na wyjazd stypendialny (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach Programu ERASMUS+ KA107-2020 - STANY ZJEDNOCZONE

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazd stypendialny w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-081103 do Stanów Zjednoczonych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub prowadzenia zajęć i podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych (STA z STT).

Liczba mobilności: 1

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 17 lutego 2023 r. (piątak).

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST (link)

Stawki stypendium (link)

Dokumenty aplikacyjne, w tym wniosek o wyjazd oraz umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” znajdują się w DNWZ.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2022.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 142), tel. 34 3784 272.

Częstochowa, 7.02.2023


Erasmus Days w UJD

15 października 2022 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dołączył do inicjatywy Erasmus Days, która ma na celu promowanie wszelkiego rodzaju form umiędzynarodowienia, a w szczególności programu Erasmus+. Poprzez zorganizowane spotkanie online przedstawiciel DNWZ - mgr Bartłomiej Kowalik, opiekun Erasmus Student Club - mgr Bartosz Stuła, dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper, prof. UJD oraz mgr Ines Załęska-Olszewska wspólnie omówili ostatnie najważniejsze wydarzenia oraz podsumowali kwestie dotyczące mobilności międzynarodowej w naszej uczelni.

Poruszono między innymi działalność studencką przy naszym Uniwersytecie, mającą na celu propagowanie nawiązywania kontaktów międzynarodowych, kwestie dydaktyczne związane z nauczaniem studentów przebywających w ramach programu Erasmus + w UJD oraz wymiany kadry akademickiej, a także projekt europejski "Powered by Reuchlin", realizowany przez naszych germanistów oraz ich partnerów z Chorwacji, Włoch i Niemiec.

opr. mgr Bartosz Stuła


Uczelniani Koordynatorzy Erasmus+ uczestniczyli w International Staff Week w Brno University of Technology

Uczelniani koordynatorzy Programu Erasmus+, mgr Bartłomiej Kowalik i mgr Illia Kulchikovskyi, wzięli udział w międzynarodowym tygodniu szkoleniowym International Staff Week, zorganizowanym przez przedstawicieli Vysoké učení technické v Brně w terminie 17-21 października br. Wydarzenie skierowane było głównie do koordynatorów Erasmus+ z całej Europy.

Podczas spotkań w uczelni przyjmującej, przedstawiciele UJD nawiązali cenne kontakty z koordynatorami z różnych krajów UE oraz wymienili się dobrymi praktykami z zakresu prowadzonej wymiany oraz szeroko pojętego umiędzynarodowienia. Poruszane tematy dotyczyły między innymi rekrutacji uczestników do Programu, zakresu działań koordynatorów i pozostałych członków zespołów projektowych oraz procesu digitalizacji mobilności stanowiącej jeden z priorytetów w Programie Erasmus+ na lata 2021-2027. Oprócz formalnych spotkań w siedzibie uczelni, koordynatorzy wzięli udział w grze miejskiej, której odbiorcami są przyjeżdżający w ramach E+ studenci, oraz zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu kultury i języka Republiki Czeskiej.

opr. mgr Bartłomiej Kowalik


Wymiana osobowa studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2023/24

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - edycja 2022. Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym, m.in. z następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login, do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju wskazano inną datę.

Informacje o Programie można znaleźć na stronach Narodowej Agencji:

- Naukowcy – https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2022/naukowcy-2022

- Studenci – https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2022/studenci-2022

Częstochowa, dn. 15.11.2022


Stypendia i granty Fundacji Kościuszkowskiej

Zachęcamy do skorzystania z oferty stypendiów i grantów Fundacji Kościuszkowskiej.

"W programie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. Każdego roku przyznajemy stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 000 USD. Otrzymuje je corocznie około czterdziestu osób.

W ramach programu „Exchange to the US” możliwe są różne formy wsparcia:
• stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, ekspertów i artystów – na badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy,
• granty Fundacji Kościuszkowskiej dla pracowników naukowych oraz profesjonalistów i artystów - na badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy,
• stypendia dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej – umożliwiają pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny dotyczyć tematyki polskiej kultury i języka. Stypendyści mogą jednocześnie kontynuować swoje badania przebywając na tej ścieżce stypendialnej.

O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej, bez względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie czy wiek.
Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu. Powinni także być w stanie komunikować się w języku angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w rozmowach, zajęciach i wydarzeniach prowadzonych w języku angielskim. Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub bardziej doświadczonym pracownikom naukowym.
Kandydaci, którzy brali udział w programie w poprzednich edycjach, mogą wziąć w nim udział ponownie po trzech latach od ukończenia realizowanego wcześniej stypendium.
Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w obrębie którego kandydat chce prowadzić badania - liczy się pasja i oryginalny pomysł badań."

Szczegółowe informacje programie „Exchange to the US” i wniosek aplikacyjny znajdują się na stronie https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
Pytania można kierowac na adres: exchangetotheus@thekf.org

Termin aplikowania - 15 listopada 2022 r.


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) i praktyki (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i na praktyki (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2022/2023.

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki przedłużona do: 28 lutego 2023 r. (wtorek)

Studenci wnioskujący o wyjazd na studia (SMS) lub praktyki (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Praktyka powinna być zrealizowana do 31 maja 2023 r. (środa

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4,
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Agnieszka Rudzka   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   al. Armii Krajowej 13/15 p. nr: 007
  a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
  dr Izabela Ziębacz   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8 p. nr: 333
  i.ziebacz@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j.brawata@ujd.edu.pl
  dr Paweł Delekta     Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Waszyngtona 4/8
  p.delekta@ujd.edu.pl
  dr Paulina Bieś-Srokosz   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
  p.bies@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec,
  prof. UJD
  Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15, p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023

Wyszukiwarka Praktyk w ramach programu Erasmus+

Erasmus+ Baza Praktyk

Stawki miesięczne stypendium na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000066175

Stawki miesięczne stypendium na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2020-1-PL01-KA103-080555

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Wniosek na studia (SMS)

Wniosek na praktykę (SMP)

WAŻNE: Wniosek musi być sprawdzony i podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 142),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne pracowników w ramach programu Erasmus+ STA (Staff Mobility for Teaching) do krajów programu - projekt KA103 2020

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA103 nr 2020-1-PL01-KA103-080555 dla pracowników Uniwersytetu. Na wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być zakwalifikowani wyłącznie zatrudnieni w UJD nauczyciele akademiccy. Rekrutacja potrwa do 4 listopada 2022 (piątek). 

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronach internetowych uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin wymiany ST  (link)

Wymagane dokumenty– dostępne w portalu pracowniczym:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT)

WAŻNE: pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2023 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 

Częstochowa, dn. 14.10.2022


Granty Interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu Granty Interwencyjne NAWA w ramach drugiej rundy w roku 2022. Program wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy. Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 300 000 (trzysta tysięcy) zł.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim. Nabór wniosków został podzielony na dwie rundy. Pierwsza z nich rozpoczyna się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 czerwca br. Druga runda zostanie uruchomiona 1 września i potrwa do 15 listopada 2023 r. (lub do wyczerpania alokacji) wyłącznie w systemie elektronicznym NAWA – link do systemu.

Ogłoszenie o naborze wniosków -  link

Ważne: wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą (b.kowalik@ujd.edu.pl) oraz z dziekanem swojego wydziału. W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Remont pomieszczeń Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

Informujemy, że na czas remontu w DNWZ nie są obsługiwane telefony wewnętrzne nr 271 i 272.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


NAWA: PHC Polonium – przedłużenie naboru wniosków

nabór wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium został przedłużony do 21 lipca 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STA) dla nauczycieli akademickich UJD w ramach projektu ERASMUS+ KA107 2019 - TAJLANDIA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do Tajlandii w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i/lub prowadzenia zajęć i podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych (STA z STT).

Liczba mobilności: 2

Nabór zgłoszeń potrwa do dnia 4 lipca 2022 r. (poniedziałek)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST (link)

Wymagane dokumenty – dostępne w portalu pracowniczym:

a) Wniosek o wyjazd

b) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching”

c) Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching and Training”

Stawki stypendium (link)

Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2022.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach Programu Erasmus+ do krajów programu- projekt KA103 2020

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA103 nr 2020-1-PL01-KA103-080555 dla pracowników Uniwersytetu. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek).

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

Wymagane dokumenty – dostępne w portalu pracowniczym:

 1. Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA , Wniosek o wyjazd - STT
 2. Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT. Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak i STT oraz STA z STT.

WAŻNE: pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2023 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

 1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),
 2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364.
Rekrutacja na mieszany kurs intensywny (BIP) organizowany przez University of Castilla-La Mancha (Hiszpania) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru dla studentów i doktorantów na udział w mieszanym kursie intensywnym "Discovering the Fascinating World of Nanomaterials" organizowanym przez University of Castilla-La Mancha, Hiszpania.

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programmes -BIPs) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

Podczas mieszanych programów intensywnych studenci mogą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Mobilność:a) fizyczna – wyjazd za granicę do kraju uczelni organizatora w celu zrealizowania uzgodnionego programu BIP; minimalna długość pobytu za granicą to 5 dni, a maksymalna to 30, bez uwzględnienia dni na podróż;b) wirtualna (zdalna) – realizacja wirtualnego programu BIP, który przebiega w formie zdalnej wyłącznie poza krajem uczelni organizatora i umożliwia pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się.

Szczegóły kursu:

Tytuł: “Discovering the Fascinating World of Nanomaterials"

Opis kursu - (link)

Uznanie: 3 ECTS

Termin realizacji: semestr letni, 2021/22

 1. Część wirtualna (20.06 – 30.06.2022)
 2. Część wyjazdowa do University of Castilla-La Mancha (04.07 – 08.07.2022)

Kto może wziąć udział?

Udział w naborze mogą wziąć studenci studiów licencjackich i magisterskich UJD na kierunkach Chemistry, Physics, Engineering lub kierunkach pokrewnych.

Rekrutacja potrwa do: 25 maja 2022 r. (środa).

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
dr Agnieszka Dudkiewicz Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych al. Armii Krajowej 13/15 p. nr: 007a.dudkiewicz@ujd.edu.pl

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na mieszany kurs intensywny w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Stawki stypendium

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

mgr Illia Kulchikovskyi,

Częstochowa, 12.05.2022


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) i na praktyki (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022, 2022/2023

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i na praktyki (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2021/2022, 2022/2023. 

Rekrutacja na wyjazdy potrwa do: 29 kwietnia 2022 r. (piątek)

Studenci wnioskujący o wyjazd na studia (SMS) lub praktyki (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4,
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Agnieszka Dudkiewicz   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   al. Armii Krajowej 13/15 p. nr: 007
  a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
  dr Karol Motyl   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
  k.motyl@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j .brawata@ujd.edu.pl
  mgr Żaneta Wojtala   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Dąbrowskiego 14
  z.wojtala@ujd.edu.pl
  dr Paulina Bieś-Srokosz   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
  p.bies@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD   Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15,
  p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc praktyk, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022, 2022/2023

Stawki miesięczne stypendium na studia (SMS) i na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2020-1-PL01-KA103-080555

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Wniosek na studia (SMS)

Wniosek na praktykę (SMP)

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

Częstochowa, 06.04.2022


PHC Polonium – otwarty nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium, których celem jest wspieranie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres 12 lub 24 miesięcy, w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 a 31 grudnia 2024. Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Nabór wniosków w systemie teleinformatycznym NAWA link potrwa do 30 czerwca 2022 roku.

Zaproszenie do składania wniosków – link

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą ( b.kowalik@ujd.edu.pl), ponieważ Wnioskodawcą w programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 8.04.2022


Granty interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Granty interwencyjne NAWA, którego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco. Nabór wniosków w trzeciej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA został podzielony na dwie rundy. Pierwsza z nich rozpoczyna się 28 marca2022 r. i potrwa do 30 czerwca br. Druga runda potrwa od 1 września do 15 listopada 2022 r.

Budżet trzeciej edycji programu to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść do 300 tys. zł. Koszty kwalifikowalne: 1) Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie; 2) Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu; 3) Koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym (np. w zakresie biobankowania, symulacji komputerowych, modelowania, analiz laboratoryjnych, pozyskania danych i materiałów, zdjęć lotniczych i satelitarnych), itp.; 4) Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim w systemie teleinformatycznym NAWA – link

Ogłoszenie o naborze – link

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wnioskowaniem w konkursie, to prosimy o kontakt z Dziekanem swojego Wydziału. Dziekanów prosimy o dokonanie wstępnej oceny propozycji oraz przekazanie zatwierdzonych działań do DNWZ ( b.kowalik@ujd.edu.pl), ponieważ przed złożeniem wniosku/-ów do NAWA konieczne jest uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD. Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Uczelnia: 3. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Bartłomiej Kowalik, DNWZ

Częstochowa, 7.04.2022


Program Profesura NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do udziału w konkursie Profesura NAWA, którego celem jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy z nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych.

Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki – to bezpośrednio one składają wniosek. Uczelnie i instytuty mogą zatrudnić najlepszych zagranicznych naukowców, którzy poprowadzą projekty odpowiadające na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. Stworzenie zespołu badawczego pod kierownictwem światowej klasy naukowca jest niepowtarzalną szansą na wykorzystanie i rozwinięcie potencjału naukowego instytucji zatrudniającej, zaprezentowanie własnych osiągnięć i zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej. Program daje możliwość zatrudnienia Wizytującego Naukowca na okres od 3 do 4 lat. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2023 r. i nie później niż 1 października 2023 r. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Wizytującego Naukowca, dla członków Grupy Projektowej, a także dla Osoby Zapraszającej, dodatek mobilnościowy dla Wizytującego Naukowca oraz koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego.

Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków. Poszczególny Wizytujący Naukowiec może występować tylko w jednym wniosku złożonym w danym naborze. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu, przy założeniu, że będzie trwał on 48 miesięcy, może wynieść nawet 3 103 600,00 zł. Podkreślić jednak należy, iż Agencja finansuje 80% kosztów Projektu. Pozostałe 20% stanowi wkład własny wnioskodawcy tj. instytucji składającej wniosek.

Istotnym elementem Programu jest Komponent badawczy – grant startowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, przeznaczony na realizację badań naukowych o charakterze badań podstawowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji projektu.

Wnioski w programie przyjmowane są do 23 maja 2022 roku, wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA – link do systemu. Wniosek należy sporządzić w języku angielskim, chyba że w poszczególnych polach wniosku określono inaczej.

Ogłoszenie o naborze oraz pozostałe dokumenty znajdują się pod linkiem.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wnioskowaniem w konkursie, to prosimy o kontakt z Dziekanem swojego Wydziału. Dziekanów prosimy o dokonanie wstępnej oceny propozycji oraz przekazanie zatwierdzonych działań do DNWZ ( b.kowalik@ujd.edu.pl), ponieważ przed złożeniem wniosku/-ów do NAWA konieczne jest uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Częstochowa, dn. 30.03.2022


Program Bekker NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w tegorocznej edycji programu Bekker NAWA, którego celem jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r., a najpóźniej 1 października 2023 r. Beneficjenci poza stypendium otrzymają również dodatek moblinościowy oraz dodatek na członków rodziny. Finansowanie wyjazdu członków rodziny (zarówno koszty utrzymania jak i dodatek mobilnościowy) jest możliwe wyłącznie w przypadku ich wyjazdu do ośrodka goszczącego, trwającego co najmniej 30 dni bez przerw.

Nabór wniosków w tegorocznej edycji prowadzony jest w terminie do 10 maja 2022 r. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA – link do systemu. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Dlaczego warto wziąć udział w programie? – link do strony NAWA

Ogłoszenie o naborze – link do strony NAWA

Częstochowa, 30.03.2022


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STA) dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2020

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-081103 do Japonii w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA).

Liczba mobilności: 1

Uczelnie partnerskie:

- Rikkyo University,

- Wakayama University.

Współpraca w dziedzinie Chemistry 0531

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 8 kwietnia 2022 r. (piątek)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST  (link)

Dokumenty:

a)  Wniosek o wyjazd  (link)

b)  Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching”  (link)

c)  Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching and Training”  (link)

d)  Stawki stypendium (link)

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2023.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STT) dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2019

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do Japonii w celu szkoleniowym (STT).

Liczba mobilności: 1

Uczelnie partnerskie: 

- Rikkyo University,

- Wakayama University.

Współpraca w dziedzinie Chemistry 0531

Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 8 kwietnia 2022 r. (piątek)

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin ST  (link)

Dokumenty:

a)  Wniosek o wyjazd  (link)

b)  Umowa “Mobility Agreement – Staff Mobility for Training”  (link)

d)  Stawki stypendium (link)

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2022.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364.Welcome days for Erasmus students

On 21.03 and 25.03.2022r. Erasmus Students' Club organisation invites foreign students coming to our University under the Erasmus+ programme to the "Welcome Days".

Program of the event:

21.03.2022r.

MEETING PLACE - Street: Waszyngtona 4/8, main entrance of UJD

Time: 12.00 pm

12.00 - 14.00: guided tours of the university and its surroundings for students

25.03.2022r.

MEETING PLACE - Street: Waszyngtona 4/8, main entrance of UJD

Time: 16.00 pm

16.00 - 17.00: students' guided tour of the city

17.00 - 19.00: integration meeting

Dni powitalne „Welcome Days” dla studentów Erasmusa

W dniach 21.03 i 25.03.2022r. Studenckie Koło Międzywydziałowe Erasmus Students’ Club serdecznie zaprasza zagranicznych studentów przyjeżdżających na nasz Uniwersytet w ramach programu Erasmus+ na dni powitalne „Welcome Days”.

Program wydarzenia:

21.03.2022r.

MIEJSCE SPOTKANIA - ul. Waszyngtona 4/8, wejście główne UJD

Godzina: 12.00

12.00 – 14.00: oprowadzenie studentów po uczelni i jej okolicach

25.03.2022r.

MIEJSCE SPOTKANIA - ul. Waszyngtona 4/8, wejście główne UJD

Godzina: 16.00

16.00 – 17.00: oprowadzenie studentów po mieście

17.00 – 19.00: spotkanie integracyjne


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach Programu Erasmus+ w ramach projektu KA103 2019

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA103 nr 2019-1-PL01-KA103-063677 dla pracowników Uniwersytetu. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 16 marca 2022 (środa).

WAŻNE: możliwość realizacji potencjalnych mobilności zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i geopolitycznej w danym okresie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty dotyczące wymiany międzynarodowej na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Uniwersytetu oraz o pozostawanie w kontakcie z koordynatorem E+.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów →  Regulamin wymiany ST  (link)

Wymagane dokumenty:

a) WniosekWniosek o wyjazd - STA 

b) UmowaStaff mobility agreement for teaching (STA)Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT)

WAŻNE: pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2022 r.

Dotychczasowe wyjazdy/przyznane mobilności z projektu E+ KA103 2019 będą brane pod uwagę przy kwalifikacji wniosków. Wnioski osób, które po raz pierwszy aplikują o wyjazdy z projektu 2019 będą traktowane priorytetowo.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 


Przedłużenie rekrutacji na mieszany kurs intensywny (BIP) organizowany przez University of Almeria (Hiszpania)

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru dla studentów i doktorantów na udział w mieszanym kursie intensywnym " Sustainable Biotechnology Entrepreneurship: Microalgae & Human Food" organizowanym przez University of Almeria, Hiszpania w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

do dnia:

- 4 marca 2022 r. (piątek)

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Rekrutacja na mieszany kurs intensywny (BIP) organizowany przez University of Almeria (Hiszpania)

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru dla studentów i doktorantów na udział w mieszanym kursie intensywnym " Sustainable Biotechnology Entrepreneurship: Microalgae & Human Food" organizowanym przez University of Almeria, Hiszpania w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programmes - BIPs) są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

Podczas mieszanych programów intensywnych studenci mogą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Mobilność:a) fizyczna – wyjazd za granicę do kraju uczelni organizatora w celu zrealizowania uzgodnionego programu BIP; minimalna długość pobytu za granicą to 5 dni, a maksymalna to 30, bez uwzględnienia dni na podróż;

b) wirtualna (zdalna) – realizacja wirtualnego programu BIP, który przebiega w formie zdalnej wyłącznie poza krajem uczelni organizatora i umożliwia pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się.

Szczegóły kursu:

Tytuł: “Sustainable Biotechnology Entrepreneurship: Microalgae & Human Food"

Opis kursu – (link)

Uznanie: 3 ECTS

Termin realizacji: semestr letni, 2021/22

 1. Część wirtualna (10.03 – 11.06.2022): - udział w dwóch 60-minutowych spotkaniach online, w marcu i w czerwcu;- udział w czterech sesjach mentoringu online (do ogłoszenia w zależności od dostępności mentora i zespołu); - praca online w kontekście Celu 2 Zrównoważonego Rozwoju, „Zero Hunger”: położenie kresu głodowi, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa.
 2. Część wyjazdowa do University of Almeria (20.07 – 29.07.2022)

Kto może wziąć udział?

Udział w naborze mogą wziąć studenci i doktoranci UJD na kierunkach pokrewnych z Chemical Engineering, Business, Law, Food technology, Biotechnology.

Rekrutacja potrwa do: 4 marca 2022 r. (piątek).

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
dr Agnieszka Dudkiewicz Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych al. Armii Krajowej 13/15 p. nr: 007
a.dudkiewicz@ujd.edu.pl
dr Paulina Bieś-Srokosz Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
p.bies@ujd.edu.pl

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów i doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na mieszany kurs intensywny w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Stawki stypendium

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Częstochowa, 14.02.2022


Erasmus+ KA171-2022 - zaproszenie do współredagowania wniosku

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o możliwości współredagowania ogólnouczelnianego wniosku Erasmus+ w ramach Akcji 1. dot. międzynarodowej mobilności studentów i pracowników obejmującej państwa trzecie niestowarzyszone z Programem na całym świecie (z wyjątkiem regionów 13 i 14). Wymianą mogą być objęci zarówno przedstawiciele beneficjenta, jak i zgłoszonych uprzednio we wniosku instytucji partnerskich, jednak to beneficjent konkursu, czyli uczelnia polska, finansuje wyjazdy z oraz przyjazdy do UJD.

Państwa trzecie niestowarzyszone z Programem zostały pogrupowane według instrumentów działań zewnętrznych UE, tj. Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR – „Globalny wymiar Europy”) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) – Podręcznik po programie Erasmus+ 2022, str. 35. Link

Kierunki mobilności w ramach uprawnionych działań w zakresie mobilności: w przypadku projektów mobilności wspieranych z funduszy polityki zewnętrznej: między państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem a państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem (z wyłączeniem regionów 13 i 14).

Uprawnione działania: mobilność studentów w celu studiowania, mobilność studentów w celu odbycia praktyki, mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, mobilność pracowników w celu udziału w szkoleniu.

Szczegóły dot. mobilności studentów/doktorantów w celu studiowania i/lub odbycia praktyki – link, str. 56 – 59

Szczegóły dot. mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub szkolenia – link, str. 60 - 62

Jeśli posiadacie Państwo kontakty w uczelniach lub w innych instytucjach znajdujących się w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem i bylibyście Państwo zainteresowani współtworzeniem ogólnouczelnianego wniosku konkursowego, to prosimy o zasygnalizowanie dziekanowi macierzystego wydziału chęci współredagowania wniosku. Część wniosku konkursowego, która dotyczy współpracy z danym ośrodkiem będziecie Państwo musieli opracować sami, będąc w kontakcie z przedstawicielami zagranicznej instytucji/organizacji. Wniosek konkursowy wypełniany jest w języku polskim. W załączeniu przesyłam wymagane pola, dla każdej zagranicznej uczelni/instytucji odrębnie – załącznik „Treść wniosku KA171” - link. Prosimy, aby przygotowane przez Państwa opisy były krótkie i zwięzłe, ponieważ – w przypadku wpłynięcia do DNWZ dużej liczby zgłoszeń dla danego kraju – będziemy musieli ograniczyć ilość materiału. Ważne: prosimy, aby przygotowując materiały skupić się na precyzyjnym opisie działań i organizacji mobilności z punktu widzenia instytucji partnerskich. Informacje o zasadach i procedurach funkcjonujących w UJD zostaną uzupełnione przez pracowników DNWZ.

Dziekanów wydziałów prosimy o dokonanie wstępnej oceny propozycji działań przed złożeniem ich do DNWZ w terminie do 7 lutego br. (poniedziałek). Zgłoszenie przez dziekana propozycji współpracy międzynarodowej do wniosku uczelnianego KA171 będzie oznaczało zgodę na zaangażowanie koordynatora wydziałowego E+ lub pełnomocnika dziekana ds. współpracy z zagranicą lub innej wyznaczonej przez dziekana osoby do współrealizowania wraz z DNWZ współpracy (pozyskania partnerów, korespondencji w sprawie uzgodnień merytorycznych i mobilnościowych) w przypadku pozyskania środków z Narodowej Agencji.

Dodatkowo, w załączeniu przesyłam dane zagranicznych uczelni, które przesłały do nas wstępne propozycje współpracy w ramach E+ KA171 ( załącznik „Propozycje współpracy” link).

Informujemy, że wszystkie propozycje działań, które wpłyną do DNWZ, zostaną poddane weryfikacji przez pracowników DNWZ. W przypadku stwierdzenia dużych braków w dokumentacji złożone wnioski mogą zostać odrzucone.

Po zakończeniu niniejszego naboru przedstawiciele DNWZ prześlą do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ ogólnouczelniany wniosek. Instytucja szkolnictwa wyższego może złożyć wniosek tylko raz w ramach tej samej rundy selekcyjnej w odniesieniu do projektu mobilności jako indywidualna instytucja szkolnictwa wyższego. W przypadku uzyskania zgody na realizację projektu przez UJD osoby współtworzące wniosek konkursowy będą traktowane priorytetowo w naborach na poszczególne wyjazdy.

Mobilność studentów i pracowników jest realizowana w oparciu o umowy międzyinstytucjonalne pomiędzy UJD, a zagranicznymi ośrodkami znajdującymi się w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Zaleca się, aby uczelnie wyższe z krajów UE i z krajów partnerskich podpisały umowy, kiedy zostaną im przyznane fundusze na projekt wymiany. Podpisanie umowy musi nastąpić przed rozpoczęciem wymiany.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorami E+: Bartłomiej Kowalik, b.kowalik@ujd.edu.pl +48 34 37 84 364; Illia Kulchikovskyi, i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl, +48 34 3784 271.


Dear Erasmus Students,

We would like to invite you to attend 3 online lectures related to Polish history, traditions, culture and customs that will be organized by JDU Erasmus Student Club on 27.01 (Thursday).

It will be a great opportunity for all of you to get familiar with Polish history, traditions, culture and customs during online lectures with our local students, members of JDU Erasmus Student Club.

The online lectures will take place on 27.01 (Thursday), starting at 17:00 pm in Zoom platform.

Please find below more information about mentioned online lectures:

 • Date: 27.01.2022 (Thursday);
 • 1st lecture will be about Polish history and will start at 17:00 pm;
 • 2nd lecture will be about Polish culture and will start at 18:00 pm;
 • 3rd lecture will be about Polish traditions and customs and will start at 19:00 pm;
 • between lectures there will be a 15 minute break.

Members of JDU Erasmus Student Club are looking forward to meeting all of you in online lectures.


Przedłużenie rekrutacji na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) dla studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 do dnia:

- 13 lutego 2022 r. (niedziela) na praktyki (SMP);

Więcej informacji na temat naboru znajdują się w zakładce "aktualności i komunikaty", ogłoszenie pod nazwą "Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022".

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków do konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie, który Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje wraz z Francuską Akademią Nauk. Nagroda jest współfinansowana przez FNP i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego.

Celem nagrody, ustanowionej w 2019 r., jest podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej. W tym roku zostanie ona przyznana już po raz drugi parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania dla ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniają się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy i badaczek reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu. Laureatów nagrody wybierze polsko-francuskie Jury powołane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąPrzedłużenie rekrutacji na wyjazdy stypendialne STA (Staff Mobility for Teaching) dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA 107 2019 - Nepal

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru na wyjazdy stypendialne pracowników (STA) w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do Nepalu do dnia 28 stycznia 2022 (piątek). Więcej informacji na temat naboru znajduje się w poniższym komunikacie.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) dla studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa do: 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek)

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4, p. 4.08
  konsultacje w czwartki
  (godz: 9:45 - 11:15)
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Joanna Świątek-Prokop   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   al. Armii Krajowej 13/15,
  j.prokop@ujd.edu.pl
  dr Karol Motyl   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych  ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
  k.motyl@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j.brawata@ujd.edu.pl
  mgr Żaneta Wojtala   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Dąbrowskiego 14
  z.wojtala@ujd.edu.pl
  dr Paulina Bieś-Srokosz   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
  p.bies@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD   Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15,
  p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc praktyk, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Stawki miesięczne stypendium na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2020-1-PL01-KA103-080555

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

mgr Illia Kulchikovskyi,

Częstochowa, 03.01.2022


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla nauczycieli akademickich w ramach programu ERASMUS+ KA107 2019 - NEPAL

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA107-064556 do Nepalu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub prowadzenia zajęć i podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych. Nabór zgłoszeń potrwa do dnia 12 stycznia 2022 (środa).

Liczba mobilności: 2

Regulamin kwalifikacji i wyjazdów  link do regulaminu

Dokumenty:

1) wniosek o wyjazd ( link)

2) mobility agreement – staff mobility for teaching ( link)

3) mobility agreement – staff mobility for teaching and training ( link)

d) stawki stypendialne ( link)

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31/07/2022.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1.w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116,

2.w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 343784364.

mgr Bartłomiej Kowalik 

Częstochowa, 30.12.2021


Przedłużenie rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 do dnia:

- 30 listopada 2021 r. (wtorek) na studia (SMS);

- 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) na praktyki (SMP);

Więcej informacji na temat naboru znajduje się w zakładce "aktualności i komunikaty", ogłoszenie pod nazwą " Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022".

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Program Partnerstwa Strategiczne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Partnerstwa Strategiczne, którego głównym celem jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych.

Celami szczegółowymi są:

1) wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;

2) budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 2 000 000 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 13 stycznia 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) w systemie teleinformatycznym NAWA – link do systemu.

Link do ogłoszenia o naborze

Bartłomiej Kowalik

Częstochowa, dn. 4.11.2021 r.


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach programu Erasmus+ do krajów programu- projekt KA103 2019

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA103 nr 2019-1-PL01-KA103-063677 dla pracowników Uniwersytetu. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 4 listopada 2021 (czwartek).

WAŻNE: możliwość realizacji potencjalnych mobilności zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w danym okresie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty dotyczące wymiany międzynarodowej na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Uniwersytetu oraz o pozostawanie w kontakcie z koordynatorem Erasmus+.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa -  link do zakładki Erasmus+

- Wykaz uczelni partnerskich -  link do wykazu

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów -  link do regulaminu

Wymagane dokumenty:

a) Wniosekzałącznik wniosek o wyjazd STAzałącznik wniosek o wyjazd STT

b) Umowazałącznik staff mobility agreement for teaching (STA)załącznik staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT)załącznik staff mobility agreement for training (STT) .

Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT. Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak i STT oraz STA z STT.

WAŻNE: pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2022 r.

Dotychczasowe wyjazdy/przyznane mobilności z projektu E+ KA103 2019 będą brane pod uwagę przy kwalifikacji wniosków. Wnioski osób, które po raz pierwszy aplikują o wyjazdy z projektu 2019 będą traktowane priorytetowo.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364.


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) i na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do:

- 30 listopada 2021 r. (wtorek) na studia (SMS);

- 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) na praktyki (SMP);

Studenci wnioskujący o wyjazd na studia (SMS) lub praktykę (SMP), których długość wynosi co najmniej 3 miesiące uprawnieni są do otrzymania dodatku do kosztów utrzymania w wysokości 1 miesięcznej stawki dla danej grupy krajów.

Wybór zagranicznej instytucji przyjmującej, w których będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
  dr Beata Rusek   Koordynator Wydziału Humanistycznego   ul. Zbierskiego 2/4, p. 4.08
  konsultacje w czwartki
  (godz: 9:45 - 11:15)
  beata.rusek@ujd.edu.pl
  dr Joanna Świątek-Prokop   Koordynator Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych   al. Armii Krajowej 13/15,
  j.prokop@ujd.edu.pl
  dr Karol Motyl   Koordynator Wydziału Nauk Społecznych   ul. Waszyngtona 4/8, p. 614
  k.motyl@ujd.edu.pl
  mgr Jakub Brawata   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki muzyczne   ul. Zbierskiego 2/4
  j.brawata@ujd.edu.pl
  mgr Żaneta Wojtala   Koordynator Wydziału Sztuki, sztuki plastyczne   ul. Dąbrowskiego 14
  z.wojtala@ujd.edu.pl
  dr Paulina Bieś-Srokosz   Koordynator Wydziału Prawa i Ekonomii   ul. Zbierskiego 2/4, p. 3.28
  p.bies@ujd.edu.pl
  dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD   Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu   al. Armii Krajowej 13/15,
  p. 112
  a.marzec@ujd.edu.pl

Na praktykę można wyjechać do organizacji publicznej lub prywatnej działającej na rynku pracy lub w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży (np. uczelnia, jednostka administracji państwowej, muzeum, biblioteka, szpital itp.) znajdującej się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Zachęcamy Państwa również do regularnego przeglądania ofert praktyk w międzynarodowych instytucjach na stronie internetowej - https://erasmusintern.org/

Dotyczy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (pobierających stypendium socjalne): istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazd z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Studenci, którzy są uprawnieni do stypendium socjalnego w momencie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 EUR na każdy miesiąc praktyk, zgodnie z ogólnymi zasadami dofinansowania Erasmus+ na dany rok akademicki, w ramach okresu objętego umową finansową. Prosimy więc uprzejmie o zasygnalizowanie czy zamierzacie Państwo wnioskować o ww. dodatkowe środki na etapie składania wniosku w DNWZ. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Materiały do pobrania:

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji, kwalifikacji i wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

Stawki miesięczne stypendium na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2019-1-PL01-KA103-063677

Stawki miesięczne stypendium na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+, z umowy nr 2020-1-PL01-KA103-080555

Wykaz uczelni partnerskich w programie ERASMUS+

Wniosek

WAŻNE: Wniosek musi być podpisany przez Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 143),

2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784 271.

Kontakt: mgr Illia Kulchikovskyi (i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 143), tel. 34 3784 271.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Nabór do Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2022/23 otwarty!

NAWA zaprasza studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA

W ramach Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców realizujemy wymianę akademicką w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do korzystania z krótszych lub dłuższych wyjazdów w zależności od zapisów w umowie. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, znajdującymi się w zakładkach poszczególnych krajów.– link do ogłoszenia.

Nabór wniosków (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 20 grudnia 2021 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2022/2023 skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni 

link do oferty

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Welcome to Poland

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu Welcome to Poland, którego celem jest podniesienie jakości obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, a także promowanie postaw otwartości i tolerancji oraz ułatwienie integracji studentów zagranicznych nie tylko ze społecznością akademicką, ale i lokalną. Katalog działań i informacje dla wnioskodawców znajdują się na stronie Narodowej Agencji – link do ogłoszenia.

Kwoty finansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 do 400 tys. PLN. W sumie w tegorocznej edycji programu Welcome to Poland na finansowanie projektów przeznaczono aż 10 mln PLN. Wnioski o finansowanie projektów należy złożyć do 10 listopada 2021 roku, godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) w systemie teleinformatycznym NAWA (link). Projekty powinny być zrealizowane między 1 maja 2022 roku a 30 kwietnia 2023 rokuWelcome to Poland – ulotka (link)

W razie jakichkolwiek pytań w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z dziekanem danego wydziału.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Przedłużenie rekrutacji na wyjazdy stypendialne STA dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA 107 2020 - UKRAINA

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru na wyjazdy stypendialne pracowników (STA) w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-081103 na Ukrainę do dnia 4 października 2021 (poniedziałek). Więcej informacji na temat naboru znajduje się w poniższym komunikacie.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia, którego celem jest zwiększenie wśród zagranicznych studentów i doktorantów zainteresowania ofertą kształcenia w naszym kraju, wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów na polskich uczelniach, a także poszerzenie oferty programów kształcenia, w tym tych prowadzonych w formie hybrydowej lub zdalnej. W ramach programu SPINAKER wspierane są m.in. działania takie jak tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, a także adaptowanie już istniejących form kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. Do tego ubiegające się jednostki mogą uzyskać środki finansowe np. na przygotowanie kadry dydaktycznej, rekrutację uczestników czy stworzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia - od 30 do 150 godzin - przeznaczonego dla studentów czy doktorantów z zagranicy.

Kwoty dofinansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 tys. zł do 800 tys. zł. Nabór wniosków będzie prowadzony do 30 listopada 2021 w systemie teleinformatycznym NAWA – link do systemu. Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Więcej informacji o programie – link

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla podróżujących

Osoby planujące podróż i pobyt za granicą proszone są o zapoznanie się z najnowszymi komunikatami:

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie państw azjatyckich i Australii

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie przygotowania do podroży i zakresu działania Konsula

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą - otwarty nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Ukrainą w ramach wymiany bilateralnej naukowców. Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.); zarządzanie energią i efektywność energetyczna; ekologia i zarządzanie środowiskiem; nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka; nowe substancje i materiały; nauki społeczne i humanistyczne; technologie obronne.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

Wnioski należy składać w terminie do 28 października 2021 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowe informacje_link

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą – b.kowalik@ujd.edu.pl, ponieważ Wnioskodawcą w programie jest Uczelnia, a nie indywidualny naukowiec lub nauczyciel akademicki.

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne STA dla pracowników UJD w ramach programu ERASMUS+ KA107 2020 – UKRAINA

DNWZ informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA107-081103 na Ukrainę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i/lub prowadzenia zajęć i podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych (STA z STT).

Liczba wyjazdów: maks. 4

Zasady kwalifikacji  (link)

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+  (link)

Wymiana w ramach KA107 może być realizowana wyłącznie z uczelniami z krajów partnerskich, wymienionymi w umowie finansowej pomiędzy UJD a Narodową Agencją Erasmus+, z którymi zostały podpisane międzyinstytucjonalne umowy o współpracy, przewidujące ww. rodzaje mobilności. Uczelnie wpisane do umowy KA107 2020:

 • E10034998 – STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION "UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT",
 • E10142066 – LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN NATIONAL UNIVERSITY,
 • E10167746 – SUMY MAKARENKO STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY,
 • E10119405 – TERNOPIL VOLODYMYR HNATIUK NATIONALPEDAGOGICAL UNIVERSITY,
 • E10114132 – ZAPORIZHZHYA NARIONAL UNIVERSITY,
 • E10054047 – LVIV STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE NAMED AFTER IVAN
 • BOBERSKIJ,
 • E10095682 – PETRO MOHYLA BLACK SEA NATIONAL UNIVERSITY,
 • E10202530 – PAVLO TYCHYNA UMAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY,
 • E10137332 – IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV. 
 • Przed realizacją mobilności istnieje konieczność podpisania umowy międzyinstytucjonalnej z danym ośrodkiem.

  WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 2023-07-31.

  Dokumenty:

  a) Wniosek o wyjazd  (link)

  b) Umowa  Staff mobility agreement for teaching (STA)Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT).

  Nabór zgłoszeń potrwa do dn. 17 września 2021 r. (piątek)

  Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

  1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),

  2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

  WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

  Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 

  W ramach niniejszego projektu mamy również możliwość przyjęcia w UJD 4 nauczycieli akademickich, celem poprowadzenia zajęć dla studentów UJD. Kandydatów na przyjazd do UJD proszę zgłaszać drogą mailową na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

  Częstochowa, dn. 06.09.2021


Wymogi dotyczące przekazywania do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą dokumentów z danymi wrażliwymi

Dokumenty można składać w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, jak również w formie elektronicznej. Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać telefonicznie pracownikowi Działu prowadzącemu sprawę.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (ST) dla pracowników w ramach programu ERASMUS+KA103 do krajów programu

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ w ramach projektu KA103 nr 2019-1-PL01-KA103-063677 dla pracowników UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 9 lipca 2021 (piątek).

WAŻNE: Możliwość realizacji potencjalnych mobilności zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w danym czasie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty dot. wymiany międzynarodowej na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Uniwersytetu oraz o pozostawanie w kontakcie z koordynatorem E+.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA , Wniosek o wyjazd - STT
 2. Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Uwaga: Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT. Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak i STA, STA z STT.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2022 r.

Dotychczasowe wyjazdy/przyznane mobilności z projektu E+ KA103 2019 będą brane pod uwagę przy kwalifikacji wniosków. Wnioski osób, które po raz pierwszy aplikują o wyjazdy z projektu 2019 będą traktowane priorytetowo.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

 1. w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (ul. Waszyngtona 4/8, pok. 116),
 2. w formie elektronicznej - wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków, przesyłając skan(y) podpisanych dokumentów na adres b.kowalik@ujd.edu.pl.

WAŻNE: dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać pracownikowi Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą telefonicznie pod nr tel. 34 3784-364.

Kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl); Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364. 


Nowe zarządzenia w sprawie podróży służbowych i wizyt cudzoziemców w UJD

Z dniem 28 czerwca 2021 r. weszły w życie dwa nowe zarządzenia Rektora:

Osoby wyjeżdżające za granicę prosimy o składanie do Kasy UJD wniosku wg nowego wzor

Pozostałe informacje dotyczące wymiany akademickiej znajdują się w zakładce Umiędzynarodowienie

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Studenci z Malty na praktyce w UJD i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie

Zakład Pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu gości 14 studentów z Malta College of Arts, Science & Technology (MCAST) w ramach programu Erasmus+. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu Zastępcy Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, mgra Illii Kulchikovskiego, Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa, mgr Adrianny Kosior-Lary, Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku, mgr Magdaleny Korsak-Sabino Belo oraz Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus +, prof. Arkadiusza Marca. Głównym celem wymiany akademickiej jest realizacja przez studentów z Malty dwumiesięcznych praktyk zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie, szpitalu partnerskim UJD, na podstawie umowy zawartej przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

21 czerwca na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyło się spotkanie organizacyjne władz Wydziału ze studentami, podczas którego uzyskali niezbędne informacje organizacyjne oraz zapoznali się z zasadami odbycia praktyk zawodowych.

Liczymy, że to wstęp do dalszego rozwoju współpracy między naszymi uczelniami w ramach programu Erasmus+, który zaowocuje regularną wymianą grup studentów i pracowników obu uczelni z kierunku pielęgniarstwo a także z innych kierunków studiów UJD.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Erasmus Without Paper (EWP) – Online Learning Agreement (OLA) – cyfrowy Erasmus+

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą wspólnie z Zespołem Systemów Informatycznych i Obsługi Dydaktyki zakończył ponad 2-miesięczny etap wdrażania cyfryzacji Programu Erasmus+ w oparciu o program USOS BWZ. Kolejne miesiące zostaną poświęcone testowaniu wprowadzonych rozwiązań informatycznych na poziomie obsługi centralnej i wydziałowej.

Cyfryzacja programu to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Porzucenie papieru sprawi, że na zagraniczne studia i staże/praktyki wyjedzie jeszcze więcej studentów. W nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027 obowiązkowy staje się elektroniczny obieg dokumentów. W uczelniach połączonych siecią EWP szczegóły umowy o współpracy międzynarodowej będą zapisywane w formie elektronicznej przez jednego z partnerów, a później wysyłane do drugiego. Studenci będą rekrutowani na wyjazd w lokalnym systemie, ale lista nominowanych będzie przekazywana bezpośrednio przez sieć EWP do systemu uczelni przyjmującej. Uzgodnienie zmian odbędzie się elektronicznie.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement, LA) będzie tworzone lokalnie przez studenta i koordynatora z uczelni wysyłającej. Po zatwierdzeniu dokument trafi przez sieć EWP do koordynatora z uczelni przyjmującej. Uzgadnianie zmian odbędzie się w ten sam sposób. Gdy wszystkie strony zaakceptują listę przedmiotów, LA w uczelni przyjmującej będzie podstawą zapisania studenta na zajęcia, a w wysyłającej umożliwi ostateczne rozliczenie go z wymagań. Uczelnia przyjmująca poinformuje wysyłającą o dokładnej dacie przyjazdu i wyjazdu studenta, co będzie podstawą wyliczenia dokładnej kwoty stypendium. Po zakończeniu mobilności student wraca do domu, nie czekając na papierowe dokumenty. Uczelnia przyjmująca tworzy w swoim systemie informatycznym kartę przebiegu studiów, opatruje ją podpisem cyfrowym, a następnie powiadamia uczelnię wysyłającą (powiadomienia działają jak esemesy).

Elektronicznie (z systemu do systemu) będzie można przekazać także informacje do Mobility Tool+, czyli narzędzia umożliwiającego zarządzanie informacjami o danym projekcie, zbieranie indywidualnych raportów uczestników mobilności oraz składanie raportu końcowego. Efekt? Student skoncentruje się na studiowaniu, a administracja na merytorycznym wsparciu procesu.

Od czerwca 2021 r. wszyscy muszą rozpocząć działania mające na celu cyfrową wymianę dokumentacji, w pierwszej kolejności jest to IIA (Inter-institutional Agreement) i OLA (Online Learning Agreement). Ponieważ pełny proces cyfryzacji programu na uczelni zajmie kilka miesięcy, KE ustaliła rok 2021/22 rokiem przejściowym, gdzie uczelnie mają czas wdrożyć odpowiednie narzędzia – ale muszą /powinny zacząć to robić począwszy od czerwca 2021 roku. Od roku akademickiego 2022/23 wymiana LA dla studentów wyjeżdżających na studia w innej formie niż cyfrowa nie będzie możliwa.

Działania koordynują: w ramach Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą – mgr Illia Kulchikovskyi, w ramach Zespołu Systemów Informatycznych i Obsługi Dydaktyki – mgr Artur Rektorek.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Udział UJD w Dniach Europy w Chersońskim Uniwersytecie Państwowym na Ukrainie

18 maja 2021 r. przedstawiciele Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wzięli udział w organizowanych on-line wydarzeniach z okazji Dni EuropyChersońskim Uniwersytecie Państwowym. W ramach Dnia Polskiej Kultury prof. Agnieszka Klimas z Wydziału Humanistycznego UJD wygłosiła wykład na temat „Język polski. Słownictwo młodzieży”.

W ramach obchodów Dni Europy Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD przedstawił prezentację na temat oferty współpracy naukowej i dydaktycznej oraz oferty stypendialnej. W prezentacji i dyskusji udział ze strony ChUP wzięli Dziekani Wydziałów, a ze strony UJD – Prodziekani ds. Spraw Studencko-Dydaktycznych, Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus+ oraz Pełnomocnicy Dziekanów ds. Współpracy z Zagranicą. Moderatorem spotkania ze strony UJD był Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą, Zastępca Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, mgr Illia Kulchikovskyi.

Prezentacja DNWZ obejmowała następujące zagadnienia: udział w programie Erasmus+ KA107, 3-miesięczne staże dydaktyczne dla studentów, ofertę studiów Szkoły Doktorskiej UJD, ofertę NAWA w zakresie stypendiów dla studentów, doktorantów i nauczycieli obcokrajowców. W dyskusji z przedstawicielami Wydziałów UJD poruszono także kwestię podwójnego dyplomowania.

Illia Kulchikovskyi, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


UJD w katalogu "Study in Poland 2021/2022" dla cudzoziemców

Jest już dostępny katalog w wersji papierowej „ Study in Poland 2021/2022” w wersji językowej angielskiej i rosyjskiej. Wydawnictwo powstało pod patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP i portalu edukacyjnego Perspektywy.

UJD uczestniczy w kampanii Study in Poland i publikuje swoją ofertę dydaktyczną od 2017 roku. Oferta opracowywana jest we współpracy z Dziekanami przez pracowników DNWZ - w tym tłumaczenie - mgra Bartłomieja Kowalika, mgra Illię Kulchikovskyiego i dr Marianę Yemelianovą.

Wersja elektroniczna katalogu dostępna jest na stronie Study in Poland.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą posiada do rozdysponowania niewielką ilość egzemplarzy w wersji papierowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Działania DNWZ na rzecz umiędzynarodowienia UJD

W dniach 26 i 27 maja br. pracownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr Mariana Yemelianova, uczestniczyła w spotkaniach on-line ze studentami i pracownikami dwóch ukraińskich uczelni: Humańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny i Zaporoskiego Narodowego Uniwersytetu. Podczas spotkania zaprezentowana została oferta dydaktyczna UJD na najbliższy rok akademicki, baza lokalowa UJD oraz miasto Częstochowa. W ramach prezentacji i dyskusji z możliwością zadawania pytań skupiono się przede wszystkim na szczegółowej ofercie 3-miesięcznych staży, pozostających w kompetencjach DNWZ, przedstawiono także ogólne informacje dotyczące zasad realizacji podwójnego dyplomu, a zainteresowanym ich realizacją udostępniono adresy kontaktowe do jednostek UJD i do zakładek tematycznych na stronie UJD.

Efektem powyższych działań  jest również aktualizacja umowy bilteralnej o współpracy UJD z Uniwersytetem w Tyczynie wraz z aneksem dotyczącym realizacji 3-miesięcznych staży (pierwsza umowa została podpisana w 2008 r.) oraz podpisanie po raz pierwszy umowy o współpracy z kolejnym Uniwersytetem w Zaporożu.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Materiały informacyjne w języku angielskim

W porozumieniu z Biurem Promocji pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą opracowali angielskojęzyczną ofertę rekrutacyjno-dydaktyczną UJD na rok akademicki 2021/2022. Zamieszczona została w zakładce Umiędzynarodowienie/Materiały informacyjne. Zachęcamy do wykorzystania.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą