Misja Uczelni


Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie jest publiczną uczelnią akademicką działającą w Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Uniwersytetu jest działalność naukowa i dydaktyczna, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy, nauczanie akademickie studentów, doktorantów i słuchaczy, prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę, współpracę z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Uczelnia działa w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich. Zabiega o kształtowanie postaw w warunkach sprzyjających wychowaniu młodzieży akademickiej i samorealizacji jednostki. Troszczy się o poszanowanie wartości akademickich oraz ich rozwijanie w atmosferze wolności i tolerancji. Uniwersytet prowadzi konsekwentną politykę podnoszenia jakości kształcenia. 

Uczelnia realizuje swoją misję ze świadomością rangi historycznej, społecznej, ekonomicznej oraz kulturowej Częstochowy i regionu. Jako uczelnia o tradycjach związanych ze szkolnictwem pedagogicznym Uniwersytet prowadzi formy kształcenia praktycznego, równocześnie rozwijając dynamicznie kierunki uniwersyteckie oraz tworząc coraz bogatszą i wszechstronną ofertę dydaktyczną. Już dziś Uczelnia realizuje model nowoczesnej jednostki akademickiej, uwzględniającej różnorodne kierunki badań i studiów, odpowiadającej na zapotrzebowanie oraz oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego i podejmującej wyzwania stojące przed współczesnym szkolnictwem wyższym. W misję Uczelni wpisana jest wizja wieloprofilowej, autonomicznej uniwersyteckiej jednostki naukowej i dydaktycznej, posiadającej znaczną pozycję naukową i dydaktyczną w Polsce i Europie, rozwijającej się w zgodzie z aspiracjami i dążeniami miasta, regionu i kraju, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi.
Uniwersytet realizuje swoją misję, odwołując się do osoby i ideałów swego Patrona i do symbolizowanych przez jego działalność uniwersalnych wartości etycznych. Postać Jana Długosza, wybitnego kronikarza, historyka, dyplomaty, a także wychowawcy, zobowiązuje do wypełniania misji Uczelni w poczuciu nieustannej i wytrwałej służby społeczeństwu.