Program projakościowy


Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność badawczą i naukową

Informujemy, że od 13.03. 2023 r nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o dodatek motywacyjny za działalność badawczą i naukową w roku 2022.

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela akademickiego za działalność badawczą i naukową może być przyznany za opublikowanie artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach w danej dyscyplinie naukowej lub monografii wydanej w najwyżej punktowanych wydawnictwach lub za redakcje monografii lub za uzyskanie projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, mającego wpływ na ewaluację dyscyplin lub za patenty na wynalazek, albo prowadzenie znaczącej działalności artystycznej, a także za inne istotne osiągnięcia w zakresie działalności badawczej lub naukowej o szczególnym znaczeniu dla realizacji misji i strategii Uczelni.

Szczegóły określa Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.30.2023 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 13 marca 2023r . w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela akademickiego za działalność badawczą i naukową w 2022 roku w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Szczegółowe informacje: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, mgr Justyna Skrońska - j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34 3784131Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność na rzecz umiędzynarodowienia

Nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o dodatek motywacyjny na rzecz umiędzynarodowienia Uniwersytetu za rok akademicki 2022/2023.

Dodatek motywacyjny może być przyznany miedzy innymi za kierowanie projektem lub udział w zespole prowadzącym projekt mobilnościowy lub międzynarodowy lub finansowany ze środków zagranicznych, kierowanie projektem lub udział w zespole prowadzącym projekt finansowany ze środków zagranicznych, w tym UE, kierowanie pracami zespołu lub udział w zespole przygotowującym po raz pierwszy projekt o finansowanie ze środków zagranicznych, w tym UE, dotyczący umiędzynarodowienia lub popularyzacji nauki w ramach międzynarodowego konsorcjum lub międzynarodowego zespołu roboczego, organizacja współpracy międzynarodowej skutkująca realizacją wymiany akademickiej incoming i outgoing, działania realizowane przez pełnomocnika dziekana ds. współpracy z zagranicą, działania na rzecz promocji Uniwersytetu za granicą, w tym udział w uznanych międzynarodowych targach edukacyjnych, działania na rzecz integracji cudzoziemców w Uniwersytecie.

Dodatek za sprawowanie opieki nad studentami lub doktorantami w ramach programu międzynarodowego, opieki nad praktykami w ramach programu międzynarodowego, opieki nad studentami realizującymi 3-miesięczne staże w ramach umów bilateralnych lub programu międzynarodowego, opieki nad profesorami zagranicznymi i udział w pracach komisji rekrutacyjnych przyznawany jest jednorazowo na koniec roku akademickiego.

Szczegóły określa Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.43.2023 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego za działalność na rzecz umiędzynarodowienia dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Szczegółowe informacje: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, mgr Magdalena Gawrońska - m.gawronska@ujd.edu.pl, tel. 34 3784132


Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną

Informujemy, że zgodnie ze zmienionym w lutym br. Regulaminem wynagradzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się od tego roku o dodatek motywacyjny za działalność dydaktyczną lub organizacyjną.
Dodatek motywacyjny może być przyznany za uruchomienie kierunku studiów o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Uczelni, studiów podyplomowych lub innych form kształcenia ustawicznego, pozyskanie projektu o charakterze dydaktycznym lub organizacyjnym finansowanego ze źródeł zewnętrznych, a także za prowadzenie innych form działalności dydaktycznej i organizacyjnej o szczególnym znaczeniu dla realizacji misji i strategii Uczelni, m.in. autorstwo skryptu, podręcznika lub monografii o dużym wpływie na współczesną dydaktykę, potwierdzonym np. obecnością publikacji w programach zajęć prowadzonych w innych uczelniach lub uznaniem środowiska akademickiego.

Szczegóły określa Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2021Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 21 kwietnia 2021r.w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego za działalność dydaktyczną lub organizacyjną dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1850/zarzadzenie-nr-r-021-1-43-2021Premie uznaniowe dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może być przyznana premia uznaniowa. Premia uznaniowa może przysługiwać pracownikowi wykonującemu dodatkowe zadania:
1) które są szczególnie ważne dla interesu uczelni i których wykonanie związane jest z dużą odpowiedzialnością osobistą pracownika,
2) które wynikają z nowych regulacji prawnych uczelnianych i pozauczelnianych,
3) w realizacji których wykazuje się kreatywnością oraz innowacyjnością,
4) których wykonanie wiąże się z dużym zaangażowaniem i wysoką kulturą osobistą w budowaniu pozytywnych relacji wewnątrz i na zewnątrz uczelni,
5) które polegają na merytorycznym udziale w komisjach rektorskich, senackich, wydziałowych, dziekańskich i innych powołanych przez Rektora.
Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania premii uznaniowej dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim reguluje zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.25.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania premii uznaniowej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Wniosek o przyznanie premii uznaniowej wraz z zarządzeniem znajduje się tutaj http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1801/zarzadzenie-nr-r-021-1-25-2021

W roku 2020 premia uznaniowa została przyznana 82 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi na kwotę 77.530 zł.