Ogłoszenia/Sprzedam


Zaproszenie do złożenia oferty


Kanclerz Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert na najem lokalu gastronomicznego/bufetu w obiekcie przy ul. Waszyngtona 4/8 zgodnie z poniższym opisem:
1) Powierzchnia 29,8 m2 z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny/bufet.
Lokal znajduje się na parterze budynku. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia:
- strefa obsługi klienta – 5,50 m2
- pomieszczenie socjalne obsługi bufetu – 7,60m2
- bufet - 7,90 m2
- przedsionek WC obsługi bufetu – 2,85m2
- WC obsługi bufetu – 1,35m2
- komora dostaw + rozpakownia – 4,60m2
2) Przed lokalem znajduje się strefa studenta, gdzie dodatkowo – poza strefą obsługi klienta – można konsumować zakupione produkty spożywcze. Powierzchnia, ta nie wchodzi w skład wynajmu.
W przypadku chęci jej wykorzystywania sprzątanie leży po stronie Najemcy.
3) Lokal wyposażony jest w urządzenia wymienione w załączniku Nr 1,
Pierwsze uruchomienie urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 wykona najemca.

Do opłaty za najem określonej w złożonej ofercie, zostaną doliczone opłaty stanowiące składnik czynszu, z tytułu:
- zużycia mediów : energii elektrycznej, wody zimnej, ciepłej, odprowadzenia ścieków, energii cieplnej.
- opłaty za odpady komunalne ( zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie miasta Częstochowy).
- podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy).
Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej będą rozliczane na podstawie ryczałtu. Opłaty z tytułu zużycia wody ciepłej i zimnej, odprowadzenia ścieków będą rozliczane na podstawie liczników.
Najemca przed podpisaniem umowy wniesie kaucję stanowiącą wartość dwumiesięcznego czynszu brutto.
Warunki umowy:
- termin obowiązywania - czas nieokreślony
- okres wypowiedzenia - trzy miesiące
- czynsz wraz z pozostałymi opłatami płatny z góry
- działalność w lokalu winna być prowadzona przez cały tydzień, w tym:
w dni powszednie minimum do godziny 18ºº, w niedzielę minimum do godziny 15ºº.
- w okresie od 16 lipca do 15 września każdego roku, Najemca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie działalności prowadzonej w obiekcie Wynajmującego. W tym okresie Wynajmujący może pomniejszyć opłatę za najem o 30% oraz opłaty za media o 100%.
- stawka czynszu może ulec zmianie:
a) raz w roku proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania udostępnionej powierzchni, zmiana stawki nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
b) raz w roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Częstochowy stawek podatku od nieruchomości, na podstawie oświadczenia Wynajmującego o wysokości podatku od nieruchomości przesłanego wraz z fakturą,
c) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zmiana waloryzacyjna nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia waloryzacyjnego od Wynajmującego wraz z fakturą.

Lokal można oglądać codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli w godz. 10.00 do 14.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem Obiektu: Ewa Długołęcka tel. 503 983 341
Miejsce przesłania /złożenia ofert:
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa
Kancelaria ogólna pokój 32 lub drogą mailową na adres kancelaria@ujd.edu.pl.
do 20 grudnia 2023r. do godz. 9.00

Lokal będzie do wynajęcia od 01.01.2024r.
W ofertach należy podać kwotę netto i brutto miesięcznej opłaty za 1m2. Kryterium wyboru najemcy będzie najwyższa zaoferowana kwota brutto opłaty za 1 m2
Składający ofertę winien przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty (dla podmiotów gospodarczych).

Załącznik nr 1
Lista wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na lokal gastronomiczny / bufet UJD ul. Waszyngtona 4/8

lp.  
 wyposażenie ilość
1  Krzesło barowe 6
2  Krzesło kuchenne 1
3  Stół kuchenny 1
4  Ekspres do kawy NIVONA   1
5  Chłodziarko-zamrażarka 1
6  Kuchnia mikrofalowa 1