Gratulacje i podziękowania dla P.T. Pracowników Uniwersytetu!


Szanowni Państwo P.T. Pracownicy Uniwersytetu,
składam Państwu serdeczne gratulacje i podziękowania za wyniki uzyskane w procedurze ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021! Nasza Uczelnia otrzymała znakomite kategorie, osiągając wyjątkowy sukces! W ewaluacji ocenianych było 13 dyscyplin naukowych i wszystkie uzyskały kategorię co najmniej B+, w tym aż 6 dyscyplin naukowych i artystycznych kategorię A. Stawia nas to w rzędzie uczelni o najlepszych wynikach w kraju!

Uzyskane oceny to efekt ogromnej pracy całej społeczności Uczelni, przede wszystkim pracowników badawczo-dydaktycznych ewaluowanych dyscyplin. Każda z osób uczestniczących w ewaluacji musiała wykazać się doskonałym dorobkiem naukowym, publikacjami w najlepszych polskich i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach. Dyscyplina musiała przedstawić realizowane projekty uzyskane w drodze konkursowej oraz złożone patenty, a także wskazać wpływ działań badawczych i naukowych na otoczenie społeczno-gospodarcze. Warto szczególnie podkreślić, że dwa pierwsze kryteria dyscypliny otrzymywały na podstawie tzw. "twardych" danych zaciąganych z baz czasopism i wydawnictw oraz wykazów projektów i patentów. Trzecie kryterium miało charakter ekspercki. W przypadku dyscyplin z dziedziny sztuki ewaluowane były dwa kryteria, oba o charakterze eksperckim.

Szanowni Państwo,
to zaszczyt dla mnie jako Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie móc skierować do Państwa powyższe słowa! Gratulując wszystkim pracownikom, chcę także podziękować osobom zaangażowanym w procedurę ewaluacji dyscyplin od strony administracyjnej, w tym przede wszystkim Panu Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Prof. drowi hab. Januszowi Kapuśniakowi, który przeprowadził i nadzorował działania, służąc wiedzą i pomocą na każdym etapie procedury ewaluacyjnej. Dziękuję Przewodniczącym Rad Dyscyplin, Dyrektorom Instytutów, Kierownikom Katedr oraz Dziekanom Wydziałów. Serdeczne słowa podziękowań kieruję do pracowników administracji, w tym pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej. Dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy angażowali się w działania na rzecz jak najlepszych wyników naszej Uczelni. Cała społeczność Uczelni może być dumna z osiągnięć naszego Uniwersytetu!

Szanowni Państwo,
pragnę również poinformować, że biorąc pod uwagę osiągnięte kategorie dyscyplin naukowych oraz zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu wystąpiłam do Ministra Edukacji i Nauki o zmianę nazwy Uczelni na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Łączę wyrazy szacunku
Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie