Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymał status Uniwersytetu Europejskiego


Decyzją Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli międzynarodowe konsorcjum COLOURS, do którego należy Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymało status Uniwersytetu Europejskiego. Uzyskanie zaszczytnego miana jest rezultatem przystąpienia UJD do konsorcjum i współudziału w realizacji potężnego, międzyinstytucjonalnego projektu.

Finansowanie z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) otrzymało jedynie 7 konsorcjów na 65 złożone wnioski aplikacyjne. Poza UJD z polskich uczelni członkiem innego konsorcjum została Politechnika Krakowska.

Dla UJD to jeden z największych sukcesów oraz duża szansa na dalsze umiędzynarodowienie kierunków studiów, współpracę naukową i wymianę doświadczeń w obszarze innowacji.

COLOURS, czyli COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities to alians dziewięciu uniwersytetów z krajów UE, których wspólną cechę stanowi silne zaangażowanie w rozwój regionów, w skład którego, poza Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie wchodzą: Paderborn University (Niemcy) - lider, University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), University of Ferrara (Włochy), Le Mans University (Francja), Kristianstad University (Szwecja), Josip Juraj Strossmayer University in Osijek (Chorwacja), University St Kliment Ohridski Bitola (Macedonia), Ventspils University of Applied Sciences (Łotwa).

Konsorcjum o akronimie COLOURS z naszym udziałem otrzymało dofinansowanie w kwocie ok. 15 mln Euro na wspólny projekt na 48 miesięcy.

COLOURS promować będzie wspólne programy edukacyjne w zespołach międzynarodowych i interdyscyplinarnych w obszarze badań i innowacji, we współpracy z lokalnymi interesariuszami zewnętrznymi. Taki profil proponowanych wspólnych przedsięwzięć zoptymalizuje również mobilność studentów, młodych badaczy, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych uczelni partnerskich. Innowacyjne interdyscyplinarne projekty pilotażowe sprzyjać będą jednocześnie wzmocnieniu współpracy badawczej w przestrzeni międzynarodowej oraz transferowi wiedzy i technologii wspierających przedsiębiorczość w kontekście lokalnym, międzynarodowym i ogólnospołecznym.

W przygotowaniu wniosku uczestniczyli przedstawiciele UJD:

prof. dr hab. Janusz Kapuśniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD – Dziekan Wydziału Humanistycznego,

dr Joanna Górna, prof. UJD – Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Wydział Nauk Społecznych),

dr Olga Binczyk – Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Humanistycznego,

dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD – Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

dr Rafał Głębocki, nauczyciel akademicki, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych,

dr Agnieszka Rudzka – Koordynator Erasmus+ na WNSPiT,

mgr Bartłomiej Kowalik – Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+,

mgr Illia Kulchikovskyi – Zastępca Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+,

Aleksander Frymus, student WNŚPiT

media o tym wydarzeniu:

Gazeta Wyborcza

TV Orion

oprac. mgr Illia Kulchikovskyi